PDA

View Full Version : Vui trăng ca ngợi Chúathienngadt
04-09-2016, 09:35 PM
Vui trăng ca ngợi Chúa

https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12933&d=1472999731

hongbinh
13-09-2016, 03:30 PM
1.Vui Trang Ca Ngoi Chua background.mp3
https://thanhcavietnam.info/thichduthu/TNCGVN/ThanhCaThieuNhi/NSHongBinh/Vui%20Trang%20Ca%20Ngoi%20Chua%20background.mp3
2.Vui Trang Ca Ngợi Chúa melody.mp3
https://thanhcavietnam.info/thichduthu/TNCGVN/ThanhCaThieuNhi/NSHongBinh/Vui%20Trang%20Ca%20Ngoi%20Chua%20melody.mp3

hongbinh
15-09-2016, 05:33 PM
Bài Hát: Vui Trăng Ca Ngợi Chúa
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Nguyễn Nhân Hiền
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/hongbinh/VuiTrangCaNgoiChua-hb-NhanHien.mp3