PDA

View Full Version : Lễ Thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sửthienngadt
07-09-2016, 12:25 AM
Lễ Thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sử
21/09

Nhập lễ : Thánh Matthêu Tông Đồ Thánh Sử mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SkugDtN24gY)
Bè mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=BARS1Kk_qHk)https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12935&d=1473182705

Thánh Sử
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TramThienThu/ThanhSu_ttt.pdf

Mừng Thánh Tông Đồ (Impr)
http://www.dinh.dk/pdf/mungthanhtongdo-nd.pdf

Thánh Matthêu
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhMattheu-pctn.pdf

Đáp ca : Thánh vịnh 18 A (Impr) mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=qFarTWMS2w4)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8492&d=1366382050

Tiếng chúng đã vang (Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YEPHR7YJIiA)
http://www.dinh.dk/pdf/tiengchungdavang-tv18.pdf

Thánh vịnh 18 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/6nhhms5o2z/m_ngay_21_9_THANH_MATTHEU_tac_gia_sach_tin_mung_tv_18A_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/4ywxyle96h/m_ngay_21_9_THANH_MATTHEU_tac_gia_sach_tin_mung_tv_18A.pdf

Dâng lễ : Tặng vật dâng Ngài ( Impr)mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tang-vat-dang-ngai-dang-cap-nhat.YypkMZJjBpHT.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tangvatdangNgai-nd.pdf

Xin dâng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13415)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6919&d=1349047053

Hiệp lễ : Chứng nhân tình yêu (Impr)mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2969)
http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu-nd.pdf

Hãy theo Ta (Impr)mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-theo-ta-xuan-phu.AfJC9dgW93iT.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haytheoTa-tn.pdf

Hãy theo Thầy (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-theo-thay-mai-thao-ft-thanh-su.p5ZbZwesgd.html)
http://www.dinh.dk/pdf/haytheoThay-nd.pdf


Chúa cất tiếng gọi con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-cat-tieng-goi-con-gia-an.lXq4NN-gxx.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuacattienggoicon.pdf

Tình Chúa cao vời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=OF_AE3YFqiY)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhChuacaovoi.pdf

Sao Chúa gọi con(Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/sao-chua-goi-con-gia-an.boXtdHQKQG.html)
http://www.dinh.dk/pdf/saoChuagoicon-nd.pdf

Điều Chúa muốn (Impr)
http://www.dinh.dk/pdf/dieuChuamuon-tn.pdf

Giờ đây Chúa sai tôi mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=Bt67mCed2Ss)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/GioDayChuasSaiToi_PQ.pdf

Tiếng hát lên đường 1 (Impr)
http://www.dinh.dk/pdf/tienghatlenduong1-nd.pdf

Kết lễ : Nhân chứng Phúc âm mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhan-chung-phuc-am-y-hien.XQQf5rNQpG.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf

Chúa sai tôi đi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-sai-toi-di-gia-an.URpZUrxsn7.html)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuasaitoidi.pdf