PDA

View Full Version : LễTổng Lãnh Thiên thần Micae, Gabriel. Raphaelthienngadt
08-09-2016, 12:11 AM
Lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel. Raphael

Nhập lễ : Ca mừng các tổng lãnh thiên thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=edPzBZk4vDc)
http://tinmung.net/cacthanh/_CacThanh/_Thang09/Cac-Tong-Than/ThanhCaPDF/Micaetonglanhbinh.pdf
Ca vang cùng các thiên thần
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2017/04/ca-vang-cung-cac-thien-than.pdf
Micae
https://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/Micae_vda.pdf
Micae tổng lãnh binh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a0WveaeMgEo)
http://tinmung.net/cacthanh/_CacThanh/_Thang09/Cac-Tong-Than/ThanhCaPDF/Micaetonglanhbinh.pdf
Mừng kính Tổng lãnh thiên thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=r1cw_Gor8CE)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/AnnaMNguyen/MungKinhTongLanhThienThan-AnnaMNguyen.pdf
Mừng kính tổng lãnh thiên thần
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.HuongDan/MungKinhTongLanhThienThan-SrHuongDan-IMP.pdf
Tổng lãnh các thiên thần
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6679&d=1346553207
Tổng lãnh thiên thần
http://tinmung.net/cacthanh/_CacThanh/_Thang09/Cac-Tong-Than/ThanhCaPDF/tonglanhthienthan.pdf
Tổng lãnh thiên thần
http://www.dinh.dk/pdf/tonglanhthienthan-pctn.pdf
Tổng lãnh thiên thần Micae mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=X5Q4Oe6Lq-A)
http://www.dinh.dk/pdf/tonglanhThienThanMicae-td.pdf
Xin ca khen
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Xincakhen-Vn.pdf
Đáp ca : Các tổng lãnh thiên thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p1uauIOgcHA)
http://www.dinh.dk/pdf/cactonglanhthienthan-tv137.pdf
Các tổng lãnh thiên thần mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/xhs8r2ub30/tonglanhthienthan_29_9_Tv137_chungHC_2_.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lerieng_letrong/Tv137_tonglanhThienThan_MaiTam.pdf
Con xin đàn ca
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapcaletonglanhthienthan-Vn.pdf
Đàn ca kính Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=daTj6zdPJXU)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/4.DucMe-ChuThanh/TongLanhThienThan(29-09)-TV137-DanCaKinhNgai2-DapCa_bn.pdf
Đáp ca lễ các tổng lãnh thiên thần
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapca/Dapcalecactonglanhthienthan-Chh.pdf
Giữa các thiên thần
http://tinmung.net/cacthanh/_CacThanh/_Thang09/Cac-Tong-Than/ThanhCaPDF/Tv137_5c_TLThienThan_ngoccan.pdf
Lễ các tổng lãnh thiên thần
http://tinmung.net/cacthanh/_CacThanh/_Thang09/Cac-Tong-Than/ThanhCaPDF/Tv137_thienthan_hvh.pdf
Tôi đàn ca mừng Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/toidancamungChua-tv137.pdf
Tổng lãnh thiên thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EYkB3fZH5uo&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/29-9.pdf
Dâng lễ : Con biết dâng gì mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aENfjHJjCVQ)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Conbietdanggi-Vn.pdf
Cùng tiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JUUmtSbv02w)
http://www.dinh.dk/pdf/cungtiendang-nk.pdf
Sứ thần hiệp dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8VrSjuxYwzs)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6681&d=1346553210
Hiệp lễ : Con sẽ đàn ca mừng Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/consedancamungChua-qv.pdf
Hạnh phúc của con
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Hanhphuccuacon-Vn.pdf
Ngài là Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=uctfT9BN6vA)
http://www.dinh.dk/pdf/NgailaThienChuaTeDeum.pdf
Tổng lãnh thiên thần
http://www.dinh.dk/pdf/tonglanhthienthan_pctn.pdf
Trường ca sáng danh Thiên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RXv6ePiwBCI)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6683&d=1346553213
Kết lễ : Thánh Thiên Thần
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhThienThan-hd.pdf
Thiên thần bản mệnh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KCOeCqR-G5A)
http://www.dinh.dk/pdf/ThienThanbanmenh.pdf
Tình Mẹ thiết tha mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YgLRyBn2gUo)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/TinhMethiettha-Vn.pdf