PDA

View Full Version : Lễ Khánh thành nhà thờthienngadt
15-11-2016, 09:32 PM
Lễ Khánh thành nhà thờ

Nhập lễ : Muôn dân reo mừng mp3 (http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/muon-dan-reo-mung/)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HaiAnh/MuonDanReoMung-Lm.TienThanh-HaiAnh.pdf
Cung hiến Thánh đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TmQgqc0bqNQ)
http://www.dinh.dk/pdf/cunghienthanhduong-pctn.pdf
Cung điện nhà Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cung-dien-nha-chua-va.ei7majUSsisR.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cungdienNhaChua.pdf
Về nơi đây (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ve-noi-day-thuy-tien-ft-tran-ngoc.G6i_3fZ-WB.html)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday-nd.pdf
Lên đền (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/len-den-nhu-mai.i0wtTrf8sSHu.html)
http://www.dinh.dk/pdf/lenden-chh.pdf
Vào nhà Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vao-nha-chua-an-phuc.H1Q9BwXJRtkQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vaonhaChua-mt.pdf
Lên đền Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/len-den-ngai-va.fiOA499ZW1Na.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/NhapLe/LenDenNgai_tn.pdf
Nhịp bước lên đền mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhip-buoc-len-den-an-phuc.pr8STcpEpOYh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhipbuoclenden-dch.pdf
Lên đền thánh Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=c7a9V9W6Ixo)
http://www.dinh.dk/pdf/lendenthanhChua-th.pdf
Đáp ca : Ôi Chúa thiên binh (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-cung-hien-den-tho-an-phuc-ft-thien-nga.jGzTdhl6fOkq.html)
http://www.dinh.dk/pdf/oiChuathienbinh-tv83.pdf
Thánh vịnh 45 mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=EXaufvXXaxw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv45_laterano_hvh.pdf
Lễ cung hiến đền thờ
http://dinh.dk/pdf/lecunghiendentho-tl.pdf
Dâng lễ :Hiến lễ tình yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hien-le-tinh-yeu-ca-doan-sao-mai.kzBrdiGIQI.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hienletinhyeu-tt.pdf
Trầm hương dâng Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tram-huong-dang-chua-an-phuc.afFzsAsrI8CQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tramhuongdangChua-dch.pdf
Hiệp lễ : Nơi đền thánh Chúa
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13055&d=1479220165
Khúc ca mặt trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=C1iyJXxDqOA)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccamattroi.pdf
Thanh tẩy đền thờ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/thanh-tay-den-tho-an-phuc.YtwE0RF4QfpY.html)
http://www.dinh.dk/pdf/thanhtaydentho-tn.pdf
Ví như (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vi-nhu-mai-thien-van.xHzC7g3ug2T3.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vinhu-tn.pdf