PDA

View Full Version : Giọt lệ sầuhongbinh
16-11-2016, 11:13 AM
Bài Hát: Giọt Lệ Sầu
Nhạc: Thiên Duyên
Thể Hiện: Ân Phúc
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/GiotLeSau-td-AnPhuc.mp3

https://www.youtube.com/watch?v=9BG8Pn8KTl0
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/TongHop/GiotLeSau-td.pdf