PDA

View Full Version : Lễ Thánh Phanxicô Xavie 03/12thienngadt
28-11-2016, 05:45 PM
Lễ Thánh Phanxicô Xavie 03/12

Nhập lễ :
Ca tụng Thánh Phanxicô Xaviê
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/michelle/CaTungThanhPhaxicoSavie-VC.pdf
Kính Thánh Phanxicô Xaviê
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/gopy/phanxicoxavie.pdf
Kính Thánh Phanxicô Xaviê
http://www.calendi.com/thanhnhac/uploaded/nam/kinhthanhPhanxicoXavie-nhl.pdf
Mừng Thánh Phanxicô Xavie mp4
http://thanhnhacvietnam.info/HongBinh/HongBinh/MungThanhPhanxicosavie-hb.pdf
Thánh Phanxicô Xaviê
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhPhanxicoXavie-ndh.pdf
Thánh Phanxicô Xaviê
http://www.dinh.dk/pdf/mungThanhPhanxicoXavie-ta.pdf
Đáp ca : Các Thánh Chủ Chăn 3
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7444&d=1353278892
Thánh vịnh 116
http://www.dinh.dk/pdf/truyengiao1-tv116.pdf
Thánh vịnh 116 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=avnMYyT9z3o)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_chuchan_hvh.pdf
Thánh vịnh 116 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/PhanXico_Xavie_3-12_tv116.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/PhanXico_Xavie_3-12_tv116.pdf
Dâng lễ : Xin dâng (Impr) mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13415)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6919&d=1349047053
Tặng vật dâng Ngài (Impr) Mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tang-vat-dang-ngai-dang-cap-nhat.YypkMZJjBpHT.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tangvatdangNgai-nd.pdf
Lạy Cha nhân ái mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lay-cha-nhan-ai-an-phuc.UzrzneOjc55C.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8323&d=1363622508Hiệp lễ : Sóng Tin Mừng (Impr)Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dvfM2ttfzCY&feature=youtu.be)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TheThong/SongTinMung_tth.pdf
Mệnh lệnh truyền giáo (Impr)Mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/menh-lenh-truyen-giao-thanh-su.9FQCZkl6EubJ.html)https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12115&d=1443925820
Con đã đến (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-da-den-dam-vinh-hung.KsXMkvUl2D.html)
http://www.dinh.dk/pdf/condaden-tn.pdf
Chứng nhân tình yêu (Impr) mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,2969)
http://www.dinh.dk/pdf/chungnhantinhyeu-nd.pdf
Sứ mạng Chúa trao mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17068)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TinhChua/SuMangChuaTrao_trng.pdf
Nhân chứng Tin Mừng
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungTinMung-tn.pdf
Kết lễ : Nhân chứng phúc âm (Impr)mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3514)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf
Sống cho Tin Mừng (Impr) Mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,8506)
http://www.dinh.dk/pdf/songchoTinMung-tn.pdf
Sứ mạng chứng nhân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2cyY5cop3fw)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12988&d=1476781624