PDA

View Full Version : Lòng Thương Xót Chúa - Nguồn suối yêu thương (Trần Phương Đông - Thể hiện: Đan Thanh)hongbinh
02-12-2016, 08:18 PM
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/bai_hat.gif Tựa đề

Lòng Thương Xót Chúa - Nguồn suối yêu thương (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19610)https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/the_hien.gif Thể hiện bởi
Đan Thanh (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Singer,3114)


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/gift.gif Sáng tác
Trần Phương Đông (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Artist,1376)


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/album.gif Album
Bài hát của Nhạc sỹ: Trần Phương Đông (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Album,1239)


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/templates/green/img/media/the_loai.gif Thể loại

Lòng Thương Xót Chúa (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#List,115)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TranPhuongDong/LongThuongXotChua-NguonSuoiYeuThuong-tpd-DanThanh.mp3

https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/TranPhuongDong/LongThuongXotChua-NguonSuoiYeuThuong-tpd.pdf