PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 4 Thường Niên Athienngadt
19-01-2017, 11:02 PM
Lễ Chúa nhật 4 Thường Niên A

Nhập lễ : Ca nhập lễ Chúa nhật 4 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=xb4cXot9eT8)
http://huyenca.com/file/nl04tn-tranminh.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 4 Thường Niên
http://dinh.dk/pdf/canhapleCN4TN-ta.pdf.pdf
Ca nhập lễ Chúa nhật 4 Thường Niên
https://www.calendi.com/baihat/nhaple/CN%204%20TN%20Ca%20nhap%20le_PDN.pdf
Chúa nhân từ
https://www.calendi.com/baihat/nhaple/(NhapLe%20CN%20IV%20TN)%20ChuaNhanTu_TramThienThu.pdf
Chúa nhật 4 Thường niên
http://www.dinh.dk/pdf/CN4TN-ht.pdf
Chúc tụng Chúa mp4
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.NguyenDuy/ChucTungChua_nd.pdf
Chúc tụng Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/chuctungChua_vda.pdf
Con tiến vào đền thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=mWrlhpyDWx8)
http://www.dinh.dk/pdf/contienvaodenthanh-hn.pdf
Hỡi thế trần MP3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoi-the-tran-thanh-su.MoVI2XxmhGTy.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hoithetran.pdf
Hồn tôi ơi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XA6FkvbEYKg)
http://dinh.dk/pdf/hontoioi.pdf
Lạy Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/LAYCHUA.pdf
Trăm triệu lời ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=W4tHHZRtLAg)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7872&d=1357801020
Về nơi đây mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=egNls5RKDBw)
http://www.dinh.dk/pdf/venoiday-nd.pdf
Xin thương cứu độ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9K8AxNKTYaU)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1XFnUTfvaG0)
http://huyenca.com/file/nl04tn-xinthuongcuudo-thienduyen-1.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 4A (https://www.youtube.com/watch?v=hmKFCqFg7IM)Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hmKFCqFg7IM)
https://huyenca.com/file/dapcatn04a-tv145-tranminh-new.pdf
Chúa nhật 4A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ve6_g3pJgO8)
http://www.dinh.dk/pdf/27_CN4TN_TV145.pdf
Chúa nhật 4A Thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LSf4Bw6xef8)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/cn4qnA.pdf
Hồn ơi ca tụng Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qaEuz8lhoDM)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv145_HonOiCaTungChua_hvp.pdf
Phúc thay ai nghèo khó mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=suW42AZij70)
http://dinh.dk/pdf/CN4TNA_phucthayaingheokho_tv145-dch.pdf
Thánh vịnh 145 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pqyYOAtlUDY)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Pdf/DapcaCN4TN_NHY.pdf
Thánh vịnh 145 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lmySLn3jORM)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Thanh Vinh 145 4A Nguyen Paul.pdf
Thánh vịnh 145 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat4ThuongNien_C.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namC/ThuongNien/ChuaNhat4ThuongNien_C.pdf
Thánh vịnh 145 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_4TN_tv_145_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_4TN_tv_145_2_.pdf
http://chungnhan.org/seraphim/taphat/thanhvinh/cn4A/Tv145_cn4A_Page_1.jpg
Dâng lễ : Dâng lên Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DKaFf3B3iaM)
http://www.dinh.dk/pdf/danglenChua-dt.pdf
Tựa làn trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vcgyM1ddOa4)
http://www.dinh.dk/pdf/tualantramhuong-dvh.pdf
Hiệp lễ : Bài ca hạnh phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dgma7SESbDY)
http://dinh.dk/pdf/baicahanhphuc-hv.pdf
Bài ca trên núi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gspnsxMOXxg)
http://dinh.dk/pdf/baicatrennui-nd.pdf
Bát phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9ZCK4_kZsao)
http://www.dinh.dk/pdf/batphuc-mt.pdf
Bát phúc
http://dinh.dk/pdf/batphuc-tn.pdf
Bát phúc giữa đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=dnbJ_UD6CWs)
http://www.dinh.dk/pdf1/batphucgiuadoi-hmkdch.pdf
Chúa sẽ đền bù mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z77BgHDa6zA)
http://hailinhquehuong.com/resources/upload/song/file/2015/6/1219/chua-se-den-bu.pdf
Hạnh phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kXtPGuHRvI4&t=19s)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/HanhPhuc_xt.pdf
Hiến chương Nước Trời
http://www.dinh.dk/pdf1/CN4ATN-hienchuongNuocTroi-tl.pdf
Phần thưởng trên trời mp4
http://dinh.dk/pdf/phanthuongtrentroi-dch.pdf
Phúc cho ai
http://www.dinh.dk/pdf1/phucchoai-nhcvx.pdf
Phúc thay
http://dinh.dk/pdf/phucthay-vda.pdf
Phúc thật hạnh phúc mp4 (http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/phuc-that-hanh-phuc/)
http://dinh.dk/pdf/phucthathanhphuc-tmh.pdf
Tám mối phúc mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YcSSubG1p90)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN04TNA-TamMoiPhuc2_bn.pdf
Tám mối phúc thật
http://www.dinh.dk/pdf1/tammoiphucthat-nmh.pdf
Vui ngày trở về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VLW23YsT1Xk)
http://www.dinh.dk/pdf/vuingaytrove.pdf
Kết lễ : Xin vâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_GIHlkR-7hQ)
http://www.dinh.dk/pdf/xinvang.pdf