PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên Athienngadt
05-06-2017, 02:47 AM
Lễ Chúa nhật 12 Thường Niên A

Nhập lễ : Bước vào cung thánh 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qnY14l9DugM)
http://www.dinh.dk/pdf/buocvaocungthanh1.pdf
Chúa là sức mạnh mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chua-la-suc-manh-an-phuc-ft-thien-nga.wc3b8VLmIOl8.html)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/ChuaLaSucManh.pdf
Chúa là sức mạnh mp3 (https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1356/chung-4-be.mp3)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1356/chua-la-suc-manh.pdf
Chúa là sức mạnh mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/Chualasucmanh-ns.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualasucmanh-ns.pdf
Chúa là sức mạnh mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/Chualasucmanh-pctn.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/Chualasucmanh-pctn.pdf
Chúa là sức mạnh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TlK16NTkM2M)
https://huyenca.com/file/nltn12-chualasucmanh-thienduyen.pdf
Chúa là sức mạnh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MqqaNLJgYP0&t=35s)
https://huyenca.com/file/ChuaLaSucManh-thethong-E5.pdf
Chúa là sức mạnh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ENHrcxGscM0)
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2018/06/chc3baa-lc3a0-se1bba9c-me1baa1nh-thanh-lc3a2m-nl.pdf
Đi về nhà Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=559jelFQTNg)
http://www.dinh.dk/pdf/divenhaChua.pdf
Lời tạ ơn
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 12 TN) LoiTaOn_TramThienThu.pdf
Nguyện cầu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1_Qm-BLKXww)
https://huyenca.com/file/nguyencau-tranminh.pdf
Tôi chỉ ước trông mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x_Ze7Z9UTxg)
http://www.dinh.dk/pdf/toichiuoctrong.pdf
Về bên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/vebenChua.pdf

Đáp ca : Chúa nhật 12A mp3 (https://huyenca.com/file/dapcatn12a-tv68-tranminh.pdf)
https://huyenca.com/file/dapcatn12a-tv68-tranminh.pdf
Chúa nhật 12A mp4
(http://www.youtube.com/watch?v=p33n16otVVE)http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/06/2017-TV-68-Minh-Cn-12-TN-A.pdf
Chúa nhật 12A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7j1ZX4KSg8A)
http://www.dinh.dk/pdf/35_CN12TN_TV68.pdf
Chúa nhật 12A mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Z00WdoXqFnA)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN12QNA.pdf
Đức từ bi Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bZMYb-Y5vSo)
http://www.dinh.dk/pdf/CN12TNA_ductubiChua_tv68-dch.pdf
Lượng cả đức từ bi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iir4IlKhC7w)
http://www.dinh.dk/pdf/luongcaductubi-vx.pdf
Lượng cả đức từ bi Chúa mp4 (https://youtu.be/mlBP5YXZQl4)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv68_CN 12A_hpv.pdf
Thánh vịnh 68 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7j1ZX4KSg8A)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv68_12a_hvh.pdf
Thánh vịnh 68 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/ThuongNien_ABC/CNA_12TN_tv_68_2_.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/thuongnienA/Tv68_12Atn_MaiTam.pdf
Xin đáp lại lời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=pse6QgRrWfY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN12TNA-TV68-XinDapLaiLoiCon-DapCa_bn.pdf
Xin nhậm lời con mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/xinnhamloicon-tv68.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/xinnhamloicon-tv68.pdf
Dâng lễ : Cuộc đời con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=k9tUSOxYxTU)
http://www.catruong.com/baihat/dangle/CuocDoiConDang_thethong.pdf
Dâng Chúa đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=a-ljKDm_OQs)
https://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/532/Dang Chua doi con.pdf
Hiến lễ cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=t6oJIEhLG58)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/PDF/HienLeCuocDoi_pdf.pdf
Một niềm phó thác mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Snk26LcW8a4)
http://www.dinh.dk/pdf/motniemphothac-nmh.pdf
Thân lúa miến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VYDO4ni7ZRY)
http://www.dinh.dk/pdf/thanluamien.pdf
Hiệp lễ : Ai tuyên xưng Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z1tnxszD_ko)
http://www.dinh.dk/pdf/aituyenxungTa-kl.pdf
Các con đừng sợ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BmtvT2Wxjdw&t=12s)
http://www.dinh.dk/pdf1/caccondungso-nmh.pdf
Cho con vững tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=br9SULQntG4)
http://www.dinh.dk/pdf/choconvungtin-nd.pdf
Chúa hằng gìn giữ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/Chuahanggingiu-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuahanggingiu-nhcvx.pdf
Con sợ mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=FoSuLcQ7p8A)mp3
(http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-so-dang-cap-nhat.EPUiNP9km2cQ.html)https://huyenca.com/file/conso-thienduyen.pdf
Đừng sợ mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/dungso-tn.mp3)
http://dinh.dk/pdf/dungso-tn.pdf
Đừng sợ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=37IEDBqzvHs)
http://www.dinh.dk/pdf1/dungso-ka.pdf
Đừng sợ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KVi33Ak3YSg)
http://www.dinh.dk/pdf1/CN12ATN-dungso-tl.pdf
Hãy tuyên xưng Thầy mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/haytuyenxungThay-hmkdch.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/haytuyenxungThay-hmkdch.pdf
Tuyên xưng danh Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y_2Wk4AGBSk)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN12TNA-TuyenXungDanhTa_bn.pdf
Kết lễ : Nhân chứng Phúc Âm mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1GM4NGxyB20)
http://www.dinh.dk/pdf/nhanchungPhucAm.pdf