PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 13 Thường Niên Athienngadt
16-06-2017, 01:45 AM
Lễ Chúa Nhật 13 Thường Niên A

Nhập lễ : Ca nhập lễ 13 Thường Niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0z38L_xAEjg&feature=youtu.be)
http://huyenca.com/file/nl13tn-tranminh.pdf
Chúa nhật 13 thường niên mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN13TN-ht.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN13TN-ht.pdf
Chung một niềm tin mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iL6yeycGTPU)
http://www.dinh.dk/pdf/chungmotniemtin.pdf
Đường đi có Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=heGx09Krqhc)
http://www.dinh.dk/pdf/duongdicoChua.pdf
Hát lên mừng Chúa mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/dk-chung-4-be.mp3)Pk (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/cau-1.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/865/hat-len-mung-chua.pdf
Hãy đến tung hô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZkgQgdzk1iM)
http://www.dinh.dk/pdf/haydentungho.pdf
Hãy reo mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PhM7cyrcfV0&feature=youtu.be)
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/HayReoMung.PDF
Hãy đến ta reo mừng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0A7ovS8GvSw)
http://www.dinh.dk/pdf/haydentareomung.pdf
Hãy vỗ tay nào mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=JVoBNIlLBl0)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=hG1iUBoYYmQ)
http://huyenca.com/file/nl13tn-hayvotaynao-thienduyen.pdf
Tâm tư hân hoan mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RaGSOYrdGm0)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtuhanhoan-nd.pdf
Vỗ tay đi nào
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/VoTayDiNao.pdf
Vỗ tay hát mừng mp4 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1368/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1368/vo-tay-hat-mung.pdf
Vỗ tay lên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=R_wDvrsGgn8)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.KimLong/VoTayLen_kl.pdf
Vỗ tay lên
http://www.catruong.com/baihat/nhaple/(NhapLe CN 13 TN) VoTayLen_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Ca ngợi Chúa muôn đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=d43vuxxYRMs)
http://www.dinh.dk/pdf/cangoiChuamuondoi_tv88-dch.pdf
Ca ngợi tình Chúa 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2G-z5CF0ABg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCaNgayLe/3.MuaThuongNien/CN13TNA-TV88-CaNgoiTinhChua2-DapCa_bn.pdf
Ca ngợi tình thương Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1CRQE-IfnWo)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv88_CN 13A_hpv.pdf
Chúa nhật 13 A thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_4wh86cxJ8U)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/PetHuyHoang/CN13QNA.pdf
Chúa nhật 13 A thường niên mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WLjM2o8Sufw)
http://www.dinh.dk/pdf/36_CN13TN_TV88.pdf
Con sẽ ca ngợi tình thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_GbgAOhTQW4)
http://www.dinh.dk/pdf/consecangoitinhthuong-tv88.pdf
Con sẽ ca tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BU0tf6GYpKU)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/Vinam/Dapca13A-Vn.pdf
Con sẽ luôn ca tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WLjM2o8Sufw)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv88_conseluoncatung_ht.pdf
Thánh vịnh 88 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9yta_YiGy3c&feature=youtu.be)
http://www.saturdaychoir.com/wp-content/uploads/2017/06/2017-TV-88-CN-13-A.pdf
Thánh vịnh 88 mp3 (http://giaoxudaiphu.com/thanhca/nghe-bai-hat/8695/Dap-ca-Chua-nhat-13-thuong-nien-nam-A-thanh-vinh-88.html)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv88_13a_hvh.pdf
Thánh vịnh 88 mp3 (http://k003.kiwi6.com/hotlink/07ebe400iz/CNA13TN_TV88_CHUNG_HC_2_.mp3)
http://k007.kiwi6.com/hotlink/4h90ahlqq2/CNA_13TN_tv88.pdf
Dâng lễ : Dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=0aqfJwb8wAM)
http://www.dinh.dk/pdf/dangNgai.pdf
Dâng trọn cuộc đời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B1TND75Fae4)
http://www.dinh.dk/pdf/dangtroncuocdoi.pdf
Lễ dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9YAwH_mOq_A)
http://www.dinh.dk/pdf/ledang-th.pdf
Hiến lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=81DZ43-Qvks)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlecondang.pdf
Hiến lễ yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y2KFvZBcnYs)
http://www.dinh.dk/pdf/hienleyeuthuong.pdf
Hiệp lễ : Ai muốn theo Ta mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-uXXl9dWxEA)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/ThanhKinhCa/CN13TNA-AiMuonTheoTa_bn.pdf
Chân lý yêu thương mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN13ATN-chanlyyeuthuong-tl.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/CN13ATN-chanlyyeuthuong-tl.pdf
Con không xứng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kWv-pgGBUHQ)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vMbW52NiZ7Y)
http://huyenca.com/wp-content/uploads/2017/06/conkhongxung-thienduyen.pdf
Con xin yêu mến
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=13522&d=1497633554
Có bao giờ mp (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/4/1372/chung-4-be.mp3)4 (https://www.youtube.com/watch?v=gpc4nvBT-wQ)
http://www.dinh.dk/pdf/cobaogio-hl.pdf
Hãy sống yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tdUOhWaZdOM)
https://cldup.com/_CJgTFd5H2.pdf
Nghịch lý của Tin Mừng mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/nghichlycuaTinMung-nmh.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/nghichlycuaTinMung-nmh.pdf
Niềm tin sắt son mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/niemtinsatson-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/niemtinsatson-nhcvx.pdf
Theo Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=G_qv85BWqOI)
http://www.dinh.dk/pdf/theoChua-th.pdf
Theo Chúa là nguồn hạnh phúc mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/theoChualanguonhanhphuc-hmkdch.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/theoChualanguonhanhphuc-hmkdch.pdf
Vác thập giá mình
http://www.dinh.dk/pdf/vacthapgiaminh-tn.pdf
Kết lễ : Gần lòng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VUi8IaIGCDk)
http://www.dinh.dk/pdf/ganlongMe-dt.pdf