PDA

View Full Version : Ngài đang còn đóhongbinh
29-06-2017, 08:55 PM
Bài Hát: Ngài Đang Còn Đó
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Uyên Cadillac
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,20693,RP89-81CD3D405216FCD7
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiKinhDongNoi/NgaiDangConDo_hb.pdf

hongbinh
26-03-2018, 03:12 PM
Bài Hát: Ngài Đang Còn Đó
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Uyên Cadillac

https://www.youtube.com/watch?v=3v6A8_I2-4s&t=52s
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiKinhDongNoi/NgaiDangConDo_hb.pdf