PDA

View Full Version : Theo dấu chân Người 1hongbinh
29-06-2017, 09:00 PM
Bài Hát: Theo Dấu Chân Người 1
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Hoàng Thy
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,20694,RP89-657A5AFCE2B4AFB1
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiKinhDongNoi/TheoDauChanNguoi1_hb.pdf

hongbinh
10-03-2018, 06:31 PM
Bài Hát: Theo Dâu Chân Người 1
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Hoàng Thy
Hòa Âm: Minh Thụy
Slidesshow: Trần Văn Đôn

https://www.youtube.com/watch?v=BMZwALydhRg&feature=youtu.be
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiKinhDongNoi/TheoDauChanNguoi1_hb.pdf