PDA

View Full Version : Lễ Chúa Hiển Dungthienngadt
21-07-2017, 05:49 PM
Lễ Chúa Hiển DungNhập lễ : Trong đám mây mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/7/1566/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/7/1566/trong-dam-may.pdf

(https://www.youtube.com/watch?v=n8haZAGt-Bo)Chúa biến hình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=n8haZAGt-Bo)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/508/Chua bien hinh.pdf

Lễ Chúa hiển dung
http://www.dinh.dk/pdf/leChuahiendung-ht.pdf

Trời xanh tường thuật
http://thanhnhaconline.com/pdf/troixanhtuongthuat.pdf

Đáp ca : Chúa Giêsu biến hình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ynA2uiuCNQ8)
http://www.dinh.dk/pdf/ChuaGiesubienhinh-tv96.pdf

Chúa hiển trị mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=o0u8L8Iuv-Y)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuahientri-tv96.pdf

Lễ Hiển Dung mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ChuaHienDung_6_8_tv96.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/ChuaHienDung_6_8_tv96.pdf

Đấng Tối Cao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Vr0TIh9TqH4)
http://www.dinh.dk/pdf/Dangtoicao-vx.pdf
Thánh vịnh 96 Pk
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/7/1568/cau-2.mp3)Dk (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/7/1568/dk-sop-tenor.mp3)
Bè (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/7/1568/dk-alto-basso.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/7/1568/thanh-vinh-96.pdf
Alleluia mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/7/1567/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2017/7/1567/le-hien-dung.pdf

Dâng lễ : Xin dâng lên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-dang-len-an-phuc-ft-thien-nga.8tFNyWsc2pem.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xindanglen-hv.pdf

Tựa làn trầm hương mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tua-lan-tram-huong-lm-jb-nguyen-sang.m1la6HPkMD2H.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tualantramhuong-dvh.pdf

Tựa trầm hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=3iG7U5S0GSU)
http://www.dinh.dk/pdf/tuatramhuong-nl.pdf

Tình Cha mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/885/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/8/885/tinh-cha.pdf

Khói trắng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khoi-trang-an-phuc.ctNWI0qmiiqo.html)
http://www.dinh.dk/pdf/khoitrang-cb.pdf
Hiệp lễ : Trên đỉnh Tabor mp3 (http://www.youtube.com/watch?v=IC8jhqRk4B4)
http://www.dinh.dk/pdf/trendinhTabor.pdf

Đưa môn sinh lên núi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dua-mon-sinh-len-nui-va.nfPNKX5aOVzR.html)
http://www.dinh.dk/pdf/duamonsinhlennui-lph.pdf

Cùng Thầy lên núi mp3 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cung-Thay-len-nui-Dinh-Cong-Huynh/IWAEA7BI.html)
http://www.dinh.dk/pdf1/cungThaylennui-hmkdch.pdf

Nguồn trợ lực đời tôi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nguon-tro-luc-doi-toi-lm-jb-nguyen-sang.6PtgXiP0YVWJ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nguontrolucdoitoi-nd.pdf

Xin được thấy tôn nhan mp3 (http://anhem.ca/music/?v=nghe&id=4836)
http://www.dinh.dk/pdf/xinduocthaytonnhan.pdf

Chúa biến hình
http://www.dinh.dk/pdf1/Chuabienhinh-hmkdch.pdfBiến đổi đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=SmXCcLpIOC8)
http://www.dinh.dk/pdf/biendoidoicon-tn.pdf

Xin biến đổi con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-bien-doi-con-xuan-truong-ft-bich-hien.8UFJ1HkEtl5n.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinbiendoicon-tn.pdf

Biến hình đổi dạng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5iWzbY1IuUw)
http://www.dinh.dk/pdf/bienhinhdoidang-tn.pdf
Lạy Chúa uy linh
http://thanhnhaconline.com/pdf/laychuauylinh.pdf

Bao la tình Chúa mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=0DhZ9Xrhn6k)
http://www.dinh.dk/pdf/baolatinhChua-ga.pdf

Kết lễ : Mẹ Chúa vinh quang mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-chua-vinh-quang-va.Yo1l0B9Kxvcv.html)
http://www.dinh.dk/pdf/MeChuavinhquang-nkt.pdf