PDA

View Full Version : Lễ Đức Maria Nữ Vương 22/08thienngadt
16-08-2017, 10:04 AM
Lễ Đức Maria Nữ Vương 22/08

Nhập lễ : Đức Maria Nữ Vương
http://www.dinh.dk/pdf/DucMariaNuVuong-pctn.pdf
Nữ Vương hòa bình mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=2WeeBIZRFj0)
http://www.dinh.dk/pdf/nuvuonghoabinh.pdf
Maria Trinh Nữ Vương mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,20747)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongPhuc/MariaTrinhNuVuong-HongPhuc.pdf
Mẹ Maria Nữ Vương
http://www.dinh.dk/pdf/MeMariaNuVuong-vh.pdf
Maria Trinh Vương
http://www.catruong.com/baihat/ducme/MariaTrinhVuong_TramThienThu.pdf
Đáp ca : Chúc tụng Danh Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/lechungveDucMe_chuctungdanhChua_tv112-dch.pdf
Nguyện danh Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/nguyendanhChua-tv112.pdf
Thánh vịnh 112 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=wJQi9UKXj4U)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/ThanhYen/Thanhvinhtaon_Thanhyen.pdf
Dâng lễ : Với Mẹ con dâng mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=PHHlVj6koFI)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-tn.pdf
Trầm hương dâng Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tram-huong-dang-chua-an-phuc.afFzsAsrI8CQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tramhuongdangChua-dch.pdf
Hương trầm nghi ngút mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IoU9TnnkqY8)
http://www.dinh.dk/pdf/huongtramnghingut-dch.pdf
Hiệp lễ : Tâm tình xin vâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tam-tinh-xin-vang-an-phuc.J0ao8r71Ji5f.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhxinvang-tn.pdf
Phận tôi tớ Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=P9dLf0BiSy8)
http://www.dinh.dk/pdf1/phantoitoChua-hmkdch.pdf
Tình ca tri ân mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3494)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhcatrian-tn.pdf
Kết lễ : Tung hô Nữ Vương mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tung-ho-nu-vuong-duc-thien.RPxW7uhKEfsV.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tunghoNuVuong-ndv.pdf
Trinh Vương Maria mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/trinh-vuong-maria-mai-thien-van.7KZeDliU0TRG.html)
http://www.dinh.dk/pdf/trinhvuongMaria.pdf
Cung chúc Trinh Vương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=H25jsD1nvX0)
http://www.dinh.dk/pdf/cungchuctrinhvuong.pdf