PDA

View Full Version : Hồng ân Linh mụchongbinh
18-08-2017, 09:50 AM
Bài Hát: Hồng Ân Linh Mục
Nhạc: Hồng Bính
Ý Thơ: Ngô Liên Phương
Thể Hiện: Nguyễn Minh Cường
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,20897,RP89-B04266155B50BE56
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/HongAnLinhMuc-HongBinh.pdf

hongbinh
23-09-2017, 07:41 AM
Bài Hát: Hồng Ân Linh Mục
Nhạc: Hồng Bính
Ý Thơ: Ngô Liên Phương
Thể Hiện: Ân Phúc
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HongBinh/Honganlinhmuc-hb--Anphuc.mp3
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/HongAnLinhMuc-HongBinh.pdf

hongbinh
06-10-2017, 08:40 PM
Bài Hát: Hồng Ân Linh Mục
Nhạc: Hồng Bính
Ý Thơ: Ngô Liên Phương
Thể Hiện: Nguyễn Minh Cường


https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=7h9w6LNWEFA
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/HongAnLinhMuc-HongBinh.pdf

hongbinh
25-03-2018, 05:28 PM
Bài Hát: Hồng Ân Linh Mục
Nhạc: Hồng Bính
Ý Thơ: Ngô Liên Phương
Thể Hiện: Nguyễn Minh Cường
https://www.youtube.com/watch?v=38dskB_SkDc
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/HongAnLinhMuc-HongBinh.pdf