PDA

View Full Version : Các bài hát lễ An táng, Cầu hồn, lễ Giỗthienngadt
26-08-2017, 05:20 PM
Các bài hát lễ An táng, Cầu hồn, lễ Giỗ

Nhập lễ : Từ vực sâu mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19270)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/AnDuy/TuVucSau-AnDuy.pdf
Từ vực sâu mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16581)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiCau/TuVucSau_tth.pdf
Trình diện mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17744)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/TramThienThu/TrinhDien-TramThienThu.pdf
Trong gian truân mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15863)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/Lm.CongTam/TrongGianTruan_kl-hk.pdf
Trở về cùng Chúa mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7303)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/DoaHongTuoiNo/TroVeCungChua_th.pdf
Xin dắt đưa con về mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5358)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TramHuongVol.02-LongChuaBaoDung/XinDatDuaConVe_th.pdf
Ngày về 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=es5Ap0ySIxo)
http://www.dinh.dk/pdf/ngayve1.pdf
Chúa gọi con về mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-9JS_HKmueA)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuagoiconve-lt.pdf
Xin Chúa mở cửa thiên đàng
http://www.dinh.dk/pdf/xinChuamocuathiendang.pdf
Đáp ca : Chúa chăn nuôi tôi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9QIfQyhFxFU)
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/ChuaChanNuoiToi1.pdf
Tôi vươn linh hồn lên mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-cac-linh-hon-2-an-phuc.neV5dAgzQo7L.html)
http://www.dinh.dk/pdf/toivuonlinhhonlen-tv24.pdf
Thánh vịnh 26 mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dap-ca-le-cac-linh-hon-3-dang-cap-nhat.BMKMmPz1pRnr.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=10688&d=1414335376
Chúa là sự sống
http://www.dinh.dk/pdf/Chualasusong-tv26.pdf
Dâng lễ : Của lễ cậy trông mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10110)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.08-NgayTroVe/CuaLeCayTrong_nd.pdf
Hy lễ cuối cùng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10108)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.08-NgayTroVe/HyLeCuoiCung_ad.pdf
Ca dâng lễ
http://www.catruong.com/baihat/linhhon/CaDangLe_vda.pdf
Hiến lễ cuối cùng
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Sr.HienHoa/CauHon/HienLeCuoiCung_Sr.hh.pdf
Lễ dâng tha thiết mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ooF6K2ik69w)
http://huyenca.com/file/ledangthathiet.pdf
Hiệp lễ : (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17736)Bao giờ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6565)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/GiaoUoc/BaoGio_ty.pdf
Xin cho con dừng chân mp4 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17485)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/NgocSuong/XinChoConDungChan_th.pdf
Kiếp bụi tro mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16579)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiCau/KiepBuiTro_tth.pdf
Nơi thẳm sâu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/noi-tham-sau-an-phuc.rjzOWFWYjtwq.html)
http://www.dinh.dk/pdf/noithamsau-dch.pdf
Sự sống thay đổi mà không mất đi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10109)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.08-NgayTroVe/SuSongThayDoiMaKhongMatDi_pxc.pdf
Về cõi thiên thu mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5357)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/TramHuongVol.02-LongChuaBaoDung/VeCoiThienThu_th.pdf
Người ơi hãy nhớ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3399)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/BaoLaTinhNgai2/NguoiOiHayNho_tt.pdf
Thân con bụi đất mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=rUvqYNokN_I)
http://www.dinh.dk/pdf/thanconbuidat-ga.pdf
Lời kinh tạm biệt mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FNrdNEmWEDs)
http://www.dinh.dk/pdf/loikinhtambiet-nd.pdf
Xin xót thương mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16233)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/XinXotThuong-HongBinh.pdf
Hát tiễn hồn mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PlOtNk9USiI)
http://huyenca.com/file/hattienhonme.pdf
Tiễn đưa ca 2 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16149)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/TienDuaCa2-HongBinh.pdf
Hát tiễn hồn cha mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,16630)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HaiNguyen/HatTienHonCha-HaiNguyen.pdf
Hy vọng vào Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hy-vong-vao-ngai-va.MPtSi9kk1fPp.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hyvongvaoNgai.pdf
Kết lễ : Từ chốn luyện hình mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15794)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/Lm.CongTam/TuChonLuyenHinh_kl.pdf
Trung kiên chờ Mẹ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10116)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.08-NgayTroVe/TrungKienChoMe_nd.pdf
Giã biệt ca mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10117)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/Lm.NSVol.08-NgayTroVe/GiaBietCa_trn.pdf
Giã từ mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6085)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/NghiVeCuocDoi/GiaTu_hh.pdf