PDA

View Full Version : Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2thienngadt
26-09-2017, 10:15 PM
Lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2

Nhập lễ : Hoan ca Gioan Phaolô 2 mp (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoan-ca-gioan-phaolo-ii-va.fQnrZfVQpALH.html)3
http://www.dinh.dk/pdf1/hoancaGioanPhaolo2-dch.pdf
Cầu Thánh Gioan Phaolô 2 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5PESSuG76sA)
http://huyenca.com/wp-content/uploads/2017/08/cauthanhgioanphaolo2-phamtrung.pdf
Sứ giả hòa bình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WAHfCfCrdV8&feature=youtu.be)
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/(St John Paul II - CT 13) SuGiaHoaBinh by TramThienThu.pdf
Ca mừng Chân phước Gioan Phaolô 2
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/CaMungChanPhuocGioanphalo2.pdf
Khấn Thánh Gioan Phaolô 2
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/Khan thanh Gio-an Phao lo II.pdf
Đáp ca : Lễ thánh Giáo Hoàng, Thánh Mục Tử
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/Dapcalethanhmuctu.pdf
Hãy kể cho các dân
http://www.dinh.dk/pdf/haykechocacdan.pdf
Thánh vịnh 95 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MGH44VVdm_I)
http://www.dinh.dk/pdf/lekhanhnhattruyengiao-tv95.pdf

Dâng lễ : Như một hiến lễ mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=Wm_Ic7_7EjM)
http://www.dinh.dk/pdf/nhumothienle-nl.pdf
Như lễ hy sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8ziWpdYdWO8)
Bè Alto
(https://www.youtube.com/watch?v=cNStN5nKrXo)Bè Tenor
(https://www.youtube.com/watch?v=-FiwjGu_ias)Bè Bass (https://www.youtube.com/watch?v=40linwpAu3w)
http://www.dinh.dk/pdf/nhulehysinh-4be.pdf
Ngạt ngào khói hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s4RsPKMA8kw)
http://www.dinh.dk/pdf/ngatngaokhoihuong-mt.pdf
Hiệp lễ : Chúa biết lòng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gWZ929FsHeg)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuabietlongcon.pdf
Con yêu mến Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Hyipyn1wk34)
http://www.dinh.dk/pdf1/conyeumenNgai-vc.pdf
Mục tử ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bVeCsF_0Nmg)
http://thanhca.org/data/thanhca/tanhien/MucTuCa_tth-ml_thanhca.org.pdf
Bài ca người mục tử mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b02q0DmU3hQ)
http://www.dinh.dk/pdf/baicanguoimuctu-ad.pdf
Theo Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_A39aOp8lYw)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HanThuSinh/TheoNgai-HanThuSinh-GP-ldt.pdf
Thánh vịnh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17164)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/ThanhVinh-HongBinh-GP-ldt.pdf
Đường Chúa muốn con đi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15899)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/CaDoanKitoVua/DuongChuaMuonConDi_nl.pdf
Này con là đá
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DuyTan/NayConLaDa-DuyTan.pdf
Xin dạy con biết yêu
http://www.dinh.dk/pdf/xindayconbietyeu-nh.pdf
Kết lễ : Chúng con hát về Người mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=5EP0IQqO5ws)
http://thanhnhacvietnam.info/HongBinh/ThanhCa/ChungConHatVeNguoi_hb.pdf
Hòa bình ân ban mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,11722)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/GioanphaoloII/HoaBinhAnBan_nl.pdf
Những bước chân vượt qua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qPPuCPVB0rY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/BanThanhNhacSaiGon/NhungBuocChanVuotQua_nd.pdf