PDA

View Full Version : CD - Tôn Vinh Lòng Thương Xót ChúaDonRac
16-11-2008, 10:17 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/TonVinhLongThuongXotChua-Front.jpg
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/TonVinhLongThuongXotChua-Back.jpg
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/TonVinhLongThuongXotChua-CD.jpg

Kính chào Quý ACE!

Được sự giúp đỡ của Ns. Cao Huy Hoàng, NS. Nguyễn Chánh và một số Nhạc sỹ khác, BQT - TCVN tiến hành làm và hoàn thành CD: Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa.
Xin được đưa lên để chia sẻ cùng Quý ACE.
Trân trọng!

Lời Giới Thiệu


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/00.LoiGioiThieu_TCVN.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:19 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/LongThuongXotChua3_nc.jpg

Lòng Thương Xót Chúa 3

Tác giả: Nguyễn Chánh
Thể hiện: Hồng Phúc


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/01.LongThuongXotChua3_nc_HongPhuc.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/01.LongThuongXotChua3_nc_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:21 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/TonVinhLongThuongXotChua_chh.jpg

Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa

Tác giả: Cao Huy Hoàng
Thể hiện: Hợp Ca Thanh An


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/02.TonVinhLongThuongXotChua_chh_HopCaThanhAn.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/02.TonVinhLongThuongXotChua_chh_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:23 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/LongThuongXotChua4_nc.jpg

Lòng Thương Xót Chúa 4

Tác giả: Nguyễn Chánh
Thể hiện: Hợp Ca Thanh An


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/03.LongThuongXotChua4_nc_HopCaThanhAn.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/03.LongThuongXotChua4_nc_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:24 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/DaiDuongThuongXot_nk.jpg

Đại Dương Thương Xót

Tác giả: Nguyên Kha
Thể hiện: Ngọc Quế


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/04.DaiDuongThuongXot_nk_NgocQue.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/04.DaiDuongThuongXot_nk_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:26 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/LongThuongXotChua1_nc.jpg

Lòng Thương Xót Chúa 1

Tác giả: Nguyễn Chánh
Thể hiện: Ngọc Mai - Anh Vũ


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/05.LongThuongXotChua1_nc_NgocMai-AnhVu.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/05.LongThuongXotChua1_nc_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:28 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/NguonMachThuongXot_nk.jpg

Nguồn Mạch Thương Xót

Tác giả: Nguyên Kha
Thể hiện: Tốp Ca Thanh An


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/06.NguonMachThuongXot_nk_TopCaThanhAn.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/06.NguonMachThuongXot_nk_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:31 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/ThienChuaGiauLongThuongXot_ad.jpg

Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót

Tác giả: Lm. Ân Đức
Thể hiện: Ngọc Mai


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/07.ThienChuaGiauLongThuongXot_ad_NgocMai.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/07.ThienChuaGiauLongThuongXot_ad_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:34 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/LongThuongXotChua_hl.jpgTác giả: Lm. Huyền Linh
Thể hiện: Hợp Ca Thanh An


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/08.LongThuongXotChua_hl_HopcaThanhAn.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/08.LongThuongXotChua_hl_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:36 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/CD-TonVinhLongThuongXotChua/09.LongThuongXotChua5_nc.jpg

Lòng Thương Xót Chúa 5

Tác giả: Nguyễn Chánh
Thể hiện: Hợp Ca Thanh An


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/09.LongThuongXotChua5_nc_HopCaThanhAn.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/09.LongThuongXotChua5_nc_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:37 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/CD-TonVinhLongThuongXotChua/10.TraiTimChuaGiesu_chh.jpg

Trái Tim Chúa Giêsu

Tác giả: Cao Huy Hoàng
Thể hiện: Ngọc Quế


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/10.TraiTimChuaGiesu_chh_NgocQue.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/10.TraiTimChuaGiesu_chh_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:38 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/GioanPhaoloIICaSiCuaTinhThuong_nd.jpg

Gioan Phaolô Ca Sỹ Của Tình Thương

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể hiện: Diệu Hiền - Y Yang Tuyn


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/11.GioanPhaoloIICaSyCuaTinhThuong_nd_DieuHien-YJangTuyn.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/11.GioanPhaoloCaSyCuaTinhThuong_nd_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
16-11-2008, 10:40 AM
https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/NhungBuocChanVuotQua_nd.jpg

Những Bước Chân Vượt Qua

Tác giả: Lm. Nguyễn Duy
Thể hiện: Tốp Ca Thanh An


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/12.NhungNuocChanVuotQua_nd_TopCaThanhAn.mp3

File Nhạc Đệm Beat


https://thanhcavietnam.co/GioiThieuCD/TonVinhLongThuongXotChua/12.NhungBuocChanVuotQua_nd_ThanhAnStudio.mp3

DonRac
22-11-2008, 10:23 AM
Các Files MP3-320kbps
Lời Giới Thiệu (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/00.LoiGioiThieu_TCVN.mp3)
01. Lòng Thương Xót Chúa 3 (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/01.LongThuongXotChua3_nc_HongPhuc.mp3)
02. Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/02.TonVinhLongThuongXotChua_chh_HopCaThanhAn.mp3)
03. Lòng Thương Xót Chúa 4 (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/03.LongThuongXotChua4_nc_HopCaThanhAn.mp3)
04. Đại Dương Thương Xót (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/04.DaiDuongThuongXot_nk_NgocQue.mp3)
05. Lòng Thương Xót Chúa 1 (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/05.LongThuongXotChua1_nc_NgocMai-AnhVu.mp3)
06. Nguồn Mạch Thương Xót (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/06.NguonMachThuongXot_nk_TopCaThanhAn.mp3)
07. Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/07.ThienChuaGiauLongThuongXot_ad_NgocMai.mp3)
08. Lòng Thương Xót Chúa (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/08.LongThuongXotChua_hl_HopCaThanhAn.mp3)
09. Lòng Thương Xót Chúa 5 (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/09.LongThuongXotChua5_nc_HopCaThanhAn.mp3)
10. Trái Tim Chúa Giêsu (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/10.TraiTimChuaGiesu_chh_NgocQue.mp3)
11. Gioan Phaolô II - Ca Sỹ Của Tình Thương (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/11.GioanPhaoloIICaSyCuaTinhThuong_nd_DieuHien-YJangTuyn.mp3)
12. Những Bước Chân Vượt Qua (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/MP3-320kbps/12.NhungNuocChanVuotQua_nd_TopCaThanhAn.mp3)
Hình Bìa CD và PDF (https://thanhcavietnam.co/DonRac/TonVinhLongThuongXotChua/PDF-BiaTVLTXC.rar)

Mến Chào!