PDA

View Full Version : Lễ Thánh Nữ Cecilia Đồng Trinh Tử Đạo 22/11thienngadt
01-11-2017, 09:52 AM
Lễ Thánh Nữ Cecilia Đồng Trinh Tử Đạo 22/11

Nhập lễ : Ca khúc Cecilia
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/cecilia/CaKhucCecilia_thethong-mienly.pdf
Ca mừng Thánh Nữ Cecilia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=cTuPCqVC-7U)
http://www.dinh.dk/pdf/camungthanhnuCecilia.pdf
Cecilia nhạc sĩ thiên thần mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1S0ABThMCWc)
http://www.dinh.dk/pdf/Cecilianhacsithienthan-xt.pdf
Chào mừng Cecilia
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/cecilia/ChaoMungCacilia_thethong.pdf
Cung đàn Cecilia
http://www.dinh.dk/pdf/cungdanCecilia-td.pdf
Cung đàn ngợi ca
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/cecilia/Cung dan ngoi ca.pdf
Thánh Cecilia
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/cecilia/ThanhCecilia_hc.pdf
Đáp ca : Hoàng hậu đứng bên hữu Đức Vua mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hoang-hau-dung-ben-huu-duc-vua-va.rX8zOABLirBJ.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6439&d=1343317631
Thánh vịnh 44
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv44_xuanthao.pdf
Thánh vịnh 44
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lerieng_letrong/Tv44_Xexilia_MaiTam.pdf
Thánh vịnh 44
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv44_TrinhNu_hvh2.pdf
Thánh vịnh 44
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Thanh%20Vinh%2044%20%20L%20R%20Nguyen%20Paul.pdf
Xin hãy nghe
http://www.dinh.dk/pdf1/lethanhCeciliaABC_xinhaynghe_tv44-dch.pdf
Tôi phó thác tâm hồn
http://www.dinh.dk/pdf/toiphothactamhon-tv30.pdf
Dâng lễ : Của lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VZHGWNQXaTY)
http://www.dinh.dk/pdf/cualetinhyeu-ha.pdf
Hiến lễ yêu thương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Y2KFvZBcnYs)
http://www.dinh.dk/pdf/hienleyeuthuong.pdf
Lễ dâng tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WjMpa0vX0zM)
http://www.dinh.dk/pdf/ledangtinhyeu-dddch.pdf
Lễ vật ân tình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=fswz5equanE)
http://thanhnhaconline.com/pdf/levatantinh.pdf
Hiệp lễ : Bài ca máu đỏ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-ca-mau-do-ca-doan-sao-mai.FG8AfSuBaofj.html)
http://www.dinh.dk/pdf/baicamaudo-kl.pdf
Bài tình ca mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/bai-tinh-ca-ca-doan-vuot-qua.tFWp9PhU2glp.html)
http://www.dinh.dk/pdf/baitinhca.pdf
Khúc ca tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aJa2Uu6Cr3Q)
http://thanhnhaconline.com/pdf/khuccataon.pdf
Lời con hát mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=LiEgUxvxxmM)
http://huyenca.com/file/loiconhat.pdf
Một đời nhân chứng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mot-doi-nhan-chung-ngoc-tuyen-ft-lua-viet.p6M3WF9GZ41F.html)
http://www.dinh.dk/pdf/motdoinhanchung-tn.pdf
Tình thương nhiệm mầu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-thuong-nhiem-mau-lm-jb-nguyen-sang-ft-giao-linh.mKE4u4O3KKbX.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhthuongnhiemmau.pdf
Xin cho con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/xin-cho-con-thanh-su-ft-tuyet-mai.DAw8B2pTlS3d.html)
http://www.dinh.dk/pdf/xinchocon-ad.pdf
Kết lễ : Nguyện cầu Thánh Cecilia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Ty-tv37IqEk)
http://www.dinh.dk/pdf/nguyencauthanhcecilia.pdf
Nguyện xin Thánh Cecilia
http://www.dinh.dk/pdf1/nguyenxinthanhCecilia-dch.pdf