PDA

View Full Version : Lễ Đức Mẹ dâng mình 21/11thienngadt
20-11-2017, 12:58 PM
Lễ Đức Mẹ dâng mình 21/11


Nhập lễ : Đức Mẹ dâng mình
http://www.dinh.dk/pdf/DucMedangminh-pctn.pdf
Đức Mẹ dâng mình
http://www.catruong.com/baihat/ducme/DucMeDangMinh by TramThienThu.pdf
Mẹ đầy ơn phúc
http://www.dinh.dk/pdf/Medayonphuc-ad.pdf
Lời ca dâng http://thanhnhaconline.com/pdf/loicadangtien.pdf
Dâng lời ngợi khen mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dang-loi-ngoi-khen-top-ca-man-coi.xap57TxGG4sW.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CaNguyen-HiepLe/DangLoiNgoiKhen_th.pdf
Danh Ngài là Thánh
http://www.dinh.dk/pdf/danhNgailathanh-Lc1.pdf

Đáp ca (Xin lưu ý, đáp ca là Thánh ca Magnificat, Alleluia là Lc1, 28 )
Lễ Đức Mẹ Mân Côi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=x-q5lhGr-ZI)
http://huyenca.com/file/dapcalducmemancoi-magnificat.pdf
Lễ Đức Mẹ Mân Côi
http://www.dinh.dk/pdf/lemancoi-Magnificat.pdf
Alleluia ở đây
http://www.dinh.dk/pdf/DucMevonhiem-tv97.pdf
Linh hồn tôi 2 mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,10969)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lz_mFCOMJ2Y)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6758&d=1347546860
Đáp ca Lễ Mẹ Mân Côi (Impr)
Alleluia mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PKe-dm88APk)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12953&d=1474438712
Linh hồn tôi 5 Mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/linh-hon-toi-dang-cap-nhat.dpxiUrbxliMk.html)
http://www.dinh.dk/pdf/linhhontoi5.pdf
Thánh ca ngợi khen Mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kO6DtiHmzzA)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/XuanThao/ThanhCaNgoiKhen_xt.pdf
Linh hồn tôi ngợi khen mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Ducme_cacthanh/LinhHonToiNgoiKhen_THA.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_namB/Ducme_cacthanh/LinhHonToiNgoiKhen_THA.pdf
Đáp ca Lễ Mẹ Mân Côi
http://www.dovyha.com/songs/leducmemancoi-0710.pdf
Đáp ca Lễ Đức Mẹ Dâng Mình mp3 (http://k007.kiwi6.com/hotlink/hktpo4beqm/LE_DUC_ME_MAN_COI_2_.mp3)
https://k007.kiwi6.com/hotlink/sr9vn2yn38/o_ngay_21_11_DUC_ME_DANG_MINH_tc_Lc_1_46-55.pdf
Aleluia Lễ Đức Mẹ Dâng Mình
Lấy ở Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/baicamoi-tv97-T2.pdf
http://3.bp.blogspot.com/-zR_nZq2h46Q/VDEEaX4kxgI/AAAAAAAABhA/c86jLEB1Y4g/s1600/c%2BAll%2Bleducme.jpg
Dâng lễ : Với Mẹ con dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/voi-me-con-dang-emmanuel.CUAxCHUtlQ0K.html)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-tn.pdf
Với Mẹ con dâng mp3 (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Voi-Me-Con-Dang-Hoai-Nam/ZW6ODCE9.html)

http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang.pdf
Với Mẹ con dâng
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Dangle/Voi-Me-con-dang-3-be.pdf
Với Mẹ con dâng lễ tế mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_pt5PLhYnYc)

http://thanhnhacvietnam.info/gioanha/PDF/VoiMeConDangLeTe.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=GL7UMSQ5MU8)
http://huyenca.com/file/xindang.pdf
Khúc tri ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khuc-tri-an-an-phuc.FtSGbXIaCYim.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=f0YZse4ggS4)

http://www.dinh.dk/pdf/khuctrian.pdf
Hiến lễ đời con (Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hien-le-doi-con-an-phuc.j9qIyNTxVWou.html)

http://www.dinh.dk/pdf/hienledoicon-tn.pdf
Với của lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=QbOexCeB4Po)

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/VietChung/VoiCuaLe_vcg.pdf
Bánh thơm rượu nồng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=V4v0bi1PKwA)
http://www.dinh.dk/pdf/banhthomruounong-ga.pdf
Hiệp lễ : Lắng nghe Lời Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lang-nghe-loi-chua-lm-jb-nguyen-sang.n4nvP32Aoc.html)
http://www.dinh.dk/pdf/langngheloiChua-nd.pdf

Với Chúa con đi mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/voi-chua-con-di-to-ha-ft-tran-phi.ZGYwRgyQq5.html)
http://www.dinh.dk/pdf/voiChuacondi-tn.pdf
Linh hồn con ngợi khen Thiên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf1/linhhonconngoikhenThienChua-vc.pdf
Kết lễ : Dâng Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=jEyucdKQwpE)
http://www.dinh.dk/pdf/dangMe.pdf