PDA

View Full Version : Lễ Vọng Giáng sinh 24/12thienngadt
08-12-2017, 11:08 PM
Lễ Vọng Giáng sinh 24/12

Nhập lễ : Lễ Vọng giáng Sinh
http://www.dinh.dk/pdf/levonggiangsinh-ht.pdf
Ca nhập lễ Giáng Sinh
http://www.dinh.dk/pdf/canhaplegiangsinh24_12-hn.pdf
Đáp ca : Tôi sẽ ca ngợi
http://www.dinh.dk/pdf/toisecangoi-tv88.pdf
Lễ Vọng Giáng Sinh mp4[/URL]
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv88_vgs_hvh2.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=riVkgRidNuM"]Thánh vịnh 88 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=riVkgRidNuM)
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv88_vgs_hvh.pdf
Thánh vịnh 88 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FFgX543sUGU)
http://www.dinh.dk/pdf/4_CN4MVB_TV88.pdf
Thánh vịnh 88
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv88a_XuanThao.pdf
Lễ Vọng Giáng Sinh
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv88_VongGiangSinhChieu_xm.pdf
Lễ Vọng Giáng Sinh
http://www.dinh.dk/pdf/levonggiangsinh-tl.pdf
Thánh vịnh 88
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/giangsinh/Tv88_levonggiangsinh_MaiTam.pdf
Dâng lễ : Lễ dâng mong đợi mp (http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/le-dang-mong-doi/)3
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmongdoi-nd.pdf
Hiến lễ chờ mong mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-CaVei_S1CU)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlechomong-dch.pdf
Hiệp lễ : Kinh cầu Giáng Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zbcBL2ZkXHQ)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhcaugiangsinh-vc.pdf
Vầng đông viếng thăm
http://www.dinh.dk/pdf/vangdongviengtham-ht.pdf
Trông đợi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=oili-3Q0Pq8)
http://www.dinh.dk/pdf/trongdoi-jb.pdf
Maranatha Ngài ơi hãy đến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vQDJOw076FQ)
http://www.dinh.dk/pdf/MaranathaxinNgaihayden.pdf
Lạy Chúa xin đến mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lay-chua-xin-den-an-phuc.ux2X7tQnDqWY.html)
http://nhacthanh.org/PDF/L/LayChuaXinDen--DucDung.pdf
Kết lễ : Mẹ như vì sao
http://www.dinh.dk/pdf/Menhuvisao.pdf