PDA

View Full Version : Nhà Chúa Con Cư Ngụhongbinh
16-07-2018, 03:41 PM
https://45.77.242.77/media/k2/items/cache/c54d9b23fd3c38311b8068b49e0b1bd4_XL.jpg (https://45.77.242.77/media/k2/items/cache/c54d9b23fd3c38311b8068b49e0b1bd4_XL.jpg)

Nhà Chúa Con Cư Ngụ
Bài viết cho con gái AnBinh Nguyen
Nhà Chúa Con Cư Ngụ
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Minh Cường
Hòa Âm: Minh Thụy
Slideshow: Trần Văn Đô


https://www.youtube.com/watch?v=p59e_Sp4ifY
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/LoiKinhDongNoi/NhaChuaConCuNgu_hb.pdf