PDA

View Full Version : Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 14/08thienngadt
09-08-2018, 03:38 PM
Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 14/08

Cất tiếng hoà ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=B8MKNPgljSg)
http://www.dinh.dk/pdf/cattienghoaca-ndl.pdf
Lễ Vọng Đức mẹ lên trời
http://www.dinh.dk/pdf/levongDucMariahonxaclentroi-ht.pdf
Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
http://www.dinh.dk/pdf/levongDucMehonxaclentroi-pctn.pdf
Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
http://www.dinh.dk/pdf/levongDucMehonxaclentroi_pctn.pdf
Mẹ Maria mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/me-maria-ngoc-lan.dVUNTZ2Vvu5J.html)
http://www.dinh.dk/pdf/MeMaria-tb.pdf
Mừng Mẹ vinh phúc
http://www.dinh.dk/pdf/mungMevinhphuc-tn.pdf
Đáp ca : Hòm bia uy nghi mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=p1C9CMDrdGM)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/Lm.BuiNinh/DapCa/DucMeLenTroi(Vong)(15-08)-TV131-HomBiaUyNghi-DapCa_bn.pdf
Lễ Vọng Đức Mẹ Lên Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8DWXceN5bYw)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ducme/levongducmelentroitv131.pdf
Lễ Vọng Mẹ lên Trời mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=PoN9heFLifg)
http://www.dinh.dk/pdf/levongMelentroi-tl.pdf
Lễ vọng Mẹ lên trời
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Dapcalevongducmelentroi-Chh.pdf
Lễ Vọng Thánh vịnh 131 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TEtdB8a9Omc)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12871&d=1470841406
Lễ Vọng Thánh vịnh 131
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=12874&d=1471074303
Lễ vọng Thánh vịnh 131 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/DucMeLenTroiLeVong_15_8_tv131.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lerieng_letrong/Tv131_MelentroiVong_MaiTam.pdf
Lễ Vọng Thánh vịnh 131
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv131_LeVongDMLT_hvh.pdf
Lễ Vọng Thánh vịnh 131
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv131_VongLeLenTroi_NgocCan.pdf
Lễ vọng Thánh Vịnh 131
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Thanh Vinh 131 LT Nguyen Paul.pdf
Lễ Vọng Thánh vịnh 131 mp3
(http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1419/be-sop-alto.mp3)Câu 1 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1419/cau-1.mp3)Câu 2 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1419/cau-2.mp3) Câu 3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1419/cau-3.mp3) Bè (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1419/be-tenor-basso.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2016/6/1419/thanh-vinh-131.pdf
Xin rước Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/xinruocChua.pdf
Dâng lễ : Lễ vật dâng Cha(Impr) mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/le-vat-dang-cha-an-phuc-ft-thien-nga.HtYJXFEloEjA.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=9336&d=1374425075
Với Mẹ con dâng(Impr) mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ZTK2T87YQXc)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-tn.pdf
Xin dâng mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/7/844/xindang-huongvinh.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/7/844/xin-dang.pdf
Hiệp lễ
Lắng nghe Lời Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DyIFGLfO1mc)
http://www.dinh.dk/pdf/langngheloiChua-nd.pdf
Lời Chúa trong cuộc đời mp3 (https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/loi-chua-trong-cuoc-doi-ngoc-mai.ymHckIKzHLEz.html)
http://www.dinh.dk/pdf/loiChuatrongcuocdoi-nd.pdf
Lời Chúa soi bước con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=1IMFx70bECI)
http://www.dinh.dk/pdf/loiChuasoibuoccon-sd.pdf
Kết Lễ : Hãy nhìn về Mẹ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hay-nhin-ve-me-an-phuc.iCQtNUytwlsC.html)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/HayNhinVeMe_tn.pdf
Sống một ngày như Mẹ mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/song-mot-ngay-nhu-me-va.bHExSNZdvbEJ.html)
http://www.catruong.com/baihat/ducme/songmotngaynhume.pdf