PDA

View Full Version : Con dâng Chúathienngadt
12-09-2018, 09:42 AM
Dâng lễ trung thu

Con dâng Chúa
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/HongBinh/ConDangChua-hb.pdf

hongbinh
14-09-2018, 09:15 AM
Con Dang Chúa
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Lan Anh
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HongBinh/CondangChua-hb-LanAnh.mp3
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/HongBinh/ConDangChua-hb.pdf

hongbinh
23-09-2018, 06:59 PM
Con Dâng Chúa
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Kim Phương

https://www.youtube.com/watch?v=gA4XH14gJJ4

hongbinh
23-09-2018, 08:55 PM
Con Dâng Chúa
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Kim Phương
https://thanhcavietnam.info/HongBinh/HongBinh/CondangChua-hb--KimPhuong.mp3