PDA

View Full Version : Lễ Thánh Phanxicô Assisi 04/10thienngadt
26-09-2018, 12:20 AM
Lễ Thánh Phanxicô Assisi 04/10

Nhập Lễ : Con kính chào
http://www.dinh.dk/pdf/conkinhchao-nd.pdf
Mừng kính Thánh...
http://www.dinh.dk/pdf/mungkinhthanh-hn.pdf
Mừng Thánh Phanxicô Atxidi mp3 (https://nhacthanhcavietnam.com/mp3/mung-thanh-phanxico-atxidi/)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.BachVan/CacThanh/MungThanhPhanxicoAtxidi_bv.pdf
Phanxicô Assisi người nghèo của Thiên Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/PhanxicoAssisinguoingheocuaThienChua-hn.pdf
Thánh Phanxicô Assisi
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhPhanxicoAssisi-ndh.pdf
Thánh Phanxicô Assisi
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhPhanxicoAssisi.pdf
Thánh Phanxicô Assisi
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/ThanhPhanXiCo_at.pdf
Đáp ca : Chúa là gia nghiệp
http://www.dinh.dk/pdf/Chualagianghiep-tv15.pdf
Chúa là gia nghiệp con
http://www.dinh.dk/pdf/Chualagianghiepcon-qv.pdf
Thánh vịnh 15
http://www.dinh.dk/pdf/thanhvinh15-ndh.pdf
Alleluia
http://www.dinh.dk/pdf/alleluialechungcacthanhnamnu-ndh.pdf
Thánh vịnh 15
http://www.dinh.dk/pdf/36_CN13TNC_TV15.pdf
Thánh vịnh 15
http://www.dinh.dk/pdf/CN13CTN-tl.pdf
Dâng lễ : Của lễ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=NPyZnB4nzNo)
http://www.dinh.dk/pdf/cualecondang.pdf
Dâng về Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=az48reSVtCc)
http://www.dinh.dk/pdf/dangveNgai-hn.pdf
Lao động dâng 3 mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=kgr27Gmog6k)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=EHVmCU01BH4)
http://thanhnhacvietnam.info/thienngadt/Caohuyhoang/Laodongdang3Chh.pdf
Lễ dâng mọn hèn
http://www.dinh.dk/pdf/ledangmonhen-sd.pdf
Xin dâng
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-vda.pdf
Hiệp lễ : Ai gánh nặng
http://dinh.dk/pdf1/aiganhnang-vx.pdf
Cha đã mặc khải
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2015/04/chadamackhai-nd.pdf
Chúa cất tiếng mời
http://dinh.dk/pdf/Chuacattiengmoi-tn.pdf
Hỡi ai gánh nặng
http://dinh.dk/pdf1/hoiaiganhnang-hmkdch.pdf
Nguồn tin yêu
http://dinh.dk/pdf/nguontinyeu-tn.pdf