PDA

View Full Version : Nguyện cầu mùa đônghongbinh
08-11-2018, 08:59 PM
Nguyện cầu mùa đông
Thể hiện Lm. Quang Lâm
Sáng tác Hồng Bính
https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/?url=Download,22198,RP89-5BD477A7D155F481
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/GiangSinh-128/ThanhCaVol13-RonRangGiangSinh/NguyenCauMuaDong_hb.pdf