PDA

View Full Version : Lễ Thánh Don Boscothienngadt
25-01-2019, 11:21 PM
Lễ Thánh Don Bosco
Nhập lễ : Don Bosco Cha Thầy Bạn
http://dinh.dk/pdf1/DonBoscochathayban-qm.pdf
Don Bosco Cha tình thương
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/PhamDucHuyen/DonBoscoChaTinhThuong_pdh.pdf
Don Bosco tấm gương giới trẻ
http://dinh.dk/pdf1/DonBoscotamguonggioitre-dch.pdf
Mừng kính thánh Don Bosco
http://huyenca.com/file/mungkinhthanhdonbosco-datduc.pdf
Ngọn đuốc yêu thương
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/bosco/NgonDuocYeuThuong_ledangngon.pdf
Nguyện xin Thánh Gioan Bosco mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13840)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HaiAnh/NguyenXinThanhGioanBosco-HaiAnh.pdf
Nụ cười Don Bosco
http://www.dinh.dk/pdf/nucuoiDonBosco.pdf
Đáp ca : Người công chính an nghỉ
http://huyenca.com/file/gioanbosco_nguoicongchinhannghitv14.pdf
Hiệp lễ : Hãy cho tôi các linh hồn
http://huyenca.com/file/HayChoToiCacLinhHon-thethong.pdf
Kết lễ : Mũi tên Don Bosco
http://huyenca.com/file/MuiTenDonBosco-thethong.pdf
Nguyện xin Thánh Gioan Bosco
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/bosco/NguyenXinThanhGioanBosco_nh.pdf
Như biển cả mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8WIH3RloNck)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/SDBVol.1-TienBuocCungDonBosco/NhuBienCa_lqa.pdf
Noi gương Gioan Bosco
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/bosco/NoiGuongGioanBosco_ledangngon.pdf