PDA

View Full Version : Lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrôthienngadt
19-02-2019, 08:23 PM
Lễ lập Tông Tòa Thánh Phêrô


Nhập lễ : Muôn dân reo mừng mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,19267)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HaiAnh/MuonDanReoMung-Lm.TienThanh-HaiAnh.pdf
Lên đền mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/len-den-nhu-mai.i0wtTrf8sSHu.html)
http://www.dinh.dk/pdf/lenden-chh.pdf
Vào nhà Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/vao-nha-chua-an-phuc.H1Q9BwXJRtkQ.html)
http://www.dinh.dk/pdf/vaonhaChua-mt.pdf
Lên đền Ngài mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/len-den-ngai-va.fiOA499ZW1Na.html)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/NhapLe/LenDenNgai_tn.pdf
Nhịp bước lên đền mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nhip-buoc-len-den-an-phuc.pr8STcpEpOYh.html)
http://www.dinh.dk/pdf/nhipbuoclenden-dch.pdf
Cung hiến Thánh đường mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=TmQgqc0bqNQ)
http://www.dinh.dk/pdf/cunghienthanhduong-pctn.pdf
Cung điện nhà Chúa mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/cung-dien-nha-chua-va.ei7majUSsisR.html)
http://www.dinh.dk/pdf/cungdienNhaChua.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 22 mp3 (https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_155058186155010&key=5229d68d9dbd9c51df83a3e2aa5d9234&libId=jsbsdxgc0102syag000DAbtvu8jun&subId=8982&loc=https%3A%2F%2Fduyantamht.wordpress.com%2F2016%2F01%2F02%2Fdap-ca-le-lap-tong-toa-thanh-phero_222-tv22-2%2F&v=1&out=http%3A%2F%2Fk003.kiwi6.com%2Fhotlink%2Fp3cr95575k%2Fb_ngay_22_2_LAPTONGTOATHANHPHERO_tv_22_2_.mp3&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&title=%C4%90%C3%A1p%20ca%20l%E1%BB%85%20l%E1%BA%ADp%20t%C3%B4ng%20t%C3%B2a%20Th%C3%A1nh%20Ph%C3%AAr%C3%B4_(22%2F2)%20Tv22%20%7C%20th%C3%A1nh%20v%E1%BB%8Bnh%20%C4%91%C3%A1p%20ca&txt=t%E1%BA%A3i%26nbsp%3BMP3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/LeTheoNgay/LapTongToaThanhPhero_ngay_22_2_%20tv22_.pdf
Dâng lễ : Hiến lễ tình yêu mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=DbQwuDxu8lg)
http://www.dinh.dk/pdf/hienletinhyeu-tt.pdf
Hiệp lễ : Tuyên xưng Đức Kitô mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GNGFLyu9xiI)
http://www.dinh.dk/pdf/tuyenxungDucKito-tn.pdf
Phêrô con là đá mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/phero-con-la-da-quoc-viet-ft-ngoc-doan.6yJBBlCpzMZA.html)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bEtaCNlUiNg)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/PheroConLaDa_chh.pdf
Suối nguồn tình yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/suoi-nguon-tinh-yeu-minh-nguyet.FsHrQmOPSh.html)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/LeTin/SuoiNguonTinhYeu-LeTin.pdf
Chìa khoá nước trời
http://www.dinh.dk/pdf1/chiakhoaNuocTroi-hmkdch.pdf
Phêrô con có phúc
http://www.dinh.dk/pdf1/Pheroconcophuc-hmkdch.pdf
Con tin Đức Kitô
http://mitram.saobiennhatrang.net/hieple/226-continduckito.pdf