PDA

View Full Version : Lễ Thánh Vicent Ferrer 05/04thienngadt
30-03-2019, 03:59 PM
Lễ Thánh Vincent Ferrer 05/04

Nhập lễ : Kính Thánh Vincente
http://www.dinh.dk/pdf1/kinhThanhVincente-dch.pdf
Mừng kính Thánh Vinh Sơn mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=EsWRwMJ2Xtk)
http://huyenca.com/file/MungKinhThanhVinhSon-thethong.pdf
Mừng kính Thánh Vinh Sơn
http://www.dinh.dk/pdf1/mungkinhThanhVinhSon-td.pdf
Mừng kính Thánh Vinh Sơn
https://thanhcavietnam.info/gioanha/DiNgocSen/VinhSon_HK.pdf
Mừng Thánh Vinh Sơn
https://thanhcavietnam.info/gioanha/DiNgocSen/VinhSon_LSH.pdf
Núi cao vinh quang
http://www.dinh.dk/pdf/nuicaovinhquang.pdf
Sử tích Vicente
http://www.dinh.dk/pdf/sutichVicente-tl.pdf
Thánh Vincente
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhVincente-vda.pdf
Thánh Vinh sơn
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TramThienThu/ThanhVinhSon_ttt.pdf
Thánh Vinh Sơn
http://huyenca.com/file/thanhvinhson-nhatminh.pdf
Thánh Vinh Sơn Firreo
http://huyenca.com/file/thanhvinhsonferrio-nguyenquanghuy.pdf
Đáp ca : Thánh vịnh 116
http://www.catruong.com/baihat/dapca/cacthanhchuchan_chualagianghieptv15_mg.pdf
Thánh vịnh 116
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_xt.pdf
Thánh vịnh 116
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_Martino.pdf
Thánh vịnh 116
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_TienLinh.pdf
Thánh vịnh 116
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_NgocCan.pdf
Thánh vịnh 116
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_chuchan_hvh.pdf
Thánh vịnh 116
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lechung/Tv116_Chuchan_MaiTam.pdf

Dâng lễ : Đời con dâng Chúa mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=nf3GphrqhKg)
http://www.dinh.dk/pdf/doicondangChua-ka.pdf
Hiến lễ đời con mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15905)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/CaSy/CaDoanKitoVua/HienLeDoiCon2_dominic.pdf
Hiến lễ đời con mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hien-le-doi-con-an-phuc.j9qIyNTxVWou.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hienledoicon-tn.pdf
Hiến lễ mới mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hien-le-moi-va.jEPJNsMXAabK.html)
http://www.dinh.dk/pdf/hienlemoi.pdf
Hiến lễ tình yêu mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,3940)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/Albums/BaiHatCuaCaDoanSaoMai/HienLeTinhYeu_tth-ml.pdf
Khúc tri ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/khuc-tri-an-an-phuc.FtSGbXIaCYim.html)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctrian.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=KozHD09EYMU)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-nk.pdf
Hiệp lễ :
Cảm mến ân tình mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=YIZuhjSck1o)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/HCCTVol.9-AnhSangVaBongToi/CamMenAnTinh_pmm.pdf
Chính Chúa chọn con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=z-zpeX0D-Gw)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/TacGia/HongBinh/ChinhChuaChonCon-HongBinh.pdf
Đời tin yêu mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/doi-tin-yeu-ca-doan-sao-mai.APHEwmwsHWRe.html)
http://www.dinh.dk/pdf/doitinyeu-tn.pdf
Một đời theo Chúa (Impr)mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18121)
https://thanhcavietnam.co/FilesNhac/MP3-128/LoiConXinChua/MotDoiTheoChua_tth.pdf
Tâm tình hiến dâng mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tam-tinh-hien-dang-oanh-song-lam-lien-binh-dinh-ngoc-lan.HxRkVWeFow.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhhiendang.pdf
Tình ca tri ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tinh-ca-tri-an-cam-ly.B5ivpIWRwU.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tinhcatrian-tn.pdf
Tri ân tình Chúa mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,7043)
http://www.dinh.dk/pdf/triantinhChua-nl.pdf
Kết lễ :Tán tụng hồng ân mp3 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/tan-tung-hong-an-va.ujsubAcn26Mb.html)
http://www.dinh.dk/pdf/tantunghongan.pdf