PDA

View Full Version : Lễ chung các Thánh Giáo Hoàngthienngadt
20-08-2019, 11:04 AM
Lễ chung các Thánh Giáo Hoàng

Nhập lễ : Mừng kính Thánh ....
http://www.dinh.dk/pdf/mungkinhthanh-hn.pdf
Mừng thánh nhân
http://www.dinh.dk/pdf/mungthanhnhan-nd.pdf
Noi gương thánh nhân
http://www.dinh.dk/pdf/noiguongthanhnhan-nd.pdf
Thánh tiến sĩ
http://www.dinh.dk/pdf/thanhtiensi-hl.pdf
Thánh tiến sĩ Hội Thánh
http://www.dinh.dk/pdf/Thanhtiensihoithanh-ta.pdf
Đáp ca : Các Thánh chủ chăn
http://www.catruong.com/baihat/dapca/Tv116_chuchan_hvh.pdf
Chúa là gia nghiệp
http://www.catruong.com/baihat/dapca/cacthanhchuchan_chualagianghieptv15_mg.pdf
Lễ Thánh Giáo Hoàng, Thánh Mục Tử
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/Dapcalethanhmuctu.pdf
Hãy kể cho các dân
http://www.dinh.dk/pdf/haykechocacdan.pdf
Thánh vịnh 95 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=MGH44VVdm_I)
http://www.dinh.dk/pdf/lekhanhnhattruyengiao-tv95.pdf
Thánh vịnh 116
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lechung/Tv116_Chuchan_MaiTam.pdf
Dâng lễ :
Của lễ đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=VTDiq7mIO20)
http://www.dinh.dk/pdf/cualedoicon-nd.pdf
Lạy Cha nhân ái mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=hAuGBRG82_M)[/URL][URL="https://www.youtube.com/watch?v=zy91C41CNVg"]Bè mp4 (http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/lay-cha-nhan-ai-an-phuc.UzrzneOjc55C.html)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=8323&d=1363622508
Lễ dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=9YAwH_mOq_A)
http://www.dinh.dk/pdf/ledang-th.pdf
Ngạt ngào khói hương mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=s4RsPKMA8kw)
http://www.dinh.dk/pdf/ngatngaokhoihuong-mt.pdf
Như lễ hy sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=8ziWpdYdWO8)
Bè Alto
(https://www.youtube.com/watch?v=cNStN5nKrXo)Bè Tenor
(https://www.youtube.com/watch?v=-FiwjGu_ias)Bè Bass (https://www.youtube.com/watch?v=40linwpAu3w)
http://www.dinh.dk/pdf/nhulehysinh-4be.pdf
Như một hiến lễ mp3 (https://www.youtube.com/watch?v=Wm_Ic7_7EjM)
http://www.dinh.dk/pdf/nhumothienle-nl.pdf
Tặng vật dâng Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=RPP7yHarJTA)
http://www.dinh.dk/pdf/tangvatdangNgai-nd.pdf
Xin dâng mp4 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,13415)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=6919&d=1349047053
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=GL7UMSQ5MU8)
http://huyenca.com/file/xindang.pdf
Hiệp lễ : Chúa biết lòng con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=gWZ929FsHeg)
http://www.dinh.dk/pdf/Chuabietlongcon.pdf
Con yêu mến Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Hyipyn1wk34)
http://www.dinh.dk/pdf1/conyeumenNgai-vc.pdf
Mục tử ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=bVeCsF_0Nmg)
http://thanhca.org/data/thanhca/tanhien/MucTuCa_tth-ml_thanhca.org.pdf
Bài ca người mục tử mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=b02q0DmU3hQ)
http://www.dinh.dk/pdf/baicanguoimuctu-ad.pdf
Theo Ngài mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=_A39aOp8lYw)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HanThuSinh/TheoNgai-HanThuSinh-GP-ldt.pdf
Thánh vịnh mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17164)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TacGia/HongBinh/ThanhVinh-HongBinh-GP-ldt.pdf
Đường Chúa muốn con đi mp3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,15899)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/CaSy/CaDoanKitoVua/DuongChuaMuonConDi_nl.pdf
Này con là đá
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/DuyTan/NayConLaDa-DuyTan.pdf
Xin dạy con biết yêu
http://www.dinh.dk/pdf/xindayconbietyeu-nh.pdf