PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (011-020)



dvtung
23-07-2007, 08:24 AM
011. Bông Hồng Cài Áo - Tác giả: Phạm Thế Mỹ& Nhất Hạnh - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/011.BongHongCaiAo_PhamTheMy-NhatHanh_KhanhLy.mp3

012. Bông Hồng Cài Áo - Tác giả: Phạm Thế Mỹ& Nhất Hạnh - Ca sỹ thể hiện: Lệ Hằng


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/012.BongHongCaiAo_PhamTheMy-NhatHanh_LeHang.mp3

013. Bụi Phấn- Tác giả: Phạm Trọng Cầu - Ca sỹ thể hiện: Lệ Hằng


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/013.BuiPhan_PhamTrongCau_LeHang.mp3

014. Ca Dao Mẹ- Tác giả: Trịnh Công Sơn - Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/014.CaDaoMe_TrinhCongSon_KhanhLy.mp3

015. Cánh Cò Trong Câu Hát Mẹ Ru- Tác giả: Phạm Tuyên& Chế Lan Viên - Ca sỹ thể hiện: Tam Ca Áo Trắng


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/015.CanhCoTrongCauHatMeRu_PhamTuyen-CheLanVien_TamCaAoTrang.mp3

016. Cát Bụi - Tác giả: Trịnh Công Sơn - Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/016.CatBui_TrinhCongSon_KhanhLy.mp3

017. Chị Tôi - Tác giả: Trọng Đài& Đoàn Thị Tảo - Ca sỹ thể hiện: Mỹ Linh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/017.ChiToi_TrongDai-DoanThiTao_MyLinh.mp3

018. Chị Tôi - Tác giả: Trần Tiến - Ca sỹ thể hiện: Quang Linh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/018.ChiToi_TranTien_QuangLinh.mp3

019. Con Gái Của Mẹ - Tác giả: NA - Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/019.ConGaiCuaMe_NA_PhiNhung.mp3

020. Còn Thương Góc Bếp Chái Hè - Tác giả: Bắc Sơn - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/020.ConThuongGocBepChaiHe_BacSon_HuongLan.mp3
*****