PDA

View Full Version : Tiếng Gọi Tâm Hồnhongbinh
29-04-2020, 08:04 AM
Tiếng Gọi Tâm Hồn
Thơ: Lm. Antonio Trần.
Nhạc: Hồng Bính
Thể Hiện: Nguyễn Hồng Ân
Slideshow : Sr. Nắng Thiên Xuân


https://www.youtube.com/watch?v=wpWdNFTvkWc