PDA

View Full Version : Lễ Chúa nhật 7A Phục Sinhthienngadt
15-05-2020, 02:58 PM
Lễ Chúa nhật 7A Phục Sinh

Nhập lễ : Con hân hoan đi tìm mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=McTMKpv1mpA)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=yPXWAU16Hjs)
https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=7977&d=1359962241
Con kiếm tìm Chúa
http://www.simonhoadalat.com/thanhnhac/baimoi/nhaple/Conthuacungchua.pdf
Con thưa cùng Chúa
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HaiAnh/MuaChay/ConThuaCungChua-HaiAnh.pdf
Khi nghĩ về Ngài mp4
(https://www.youtube.com/watch?v=j1VImQ6fQvo)Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-zSTaYVQcRI)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/Thiennga/nl2mc-khinghivengai-td.pdf
Mỗi khi nghĩ đến Ngài
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyLinhPHN/CaNhapLe/MoiKhiNghiDenNgai.pdf
Nên một
http://mitram.saobiennhatrang.net/nhaple/25 Nen mot MT 34_curves.pdf
Nên một trong Chúa
http://mitram.saobiennhatrang.net/nhaple/083-nenmottrongchua.pdf
Nguyện cầu
http://www.catruong.com/baihat/chay/(NhapLe CN II Chay) NguyenCau_TramThienThu.pdf
Những kẻ tìm Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lFLz9xSxtes)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/NhungKeTimChua_nb ..pdf
Tiến tới mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/3/694/chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/3/694/Tien toi.pdf
Về bên nhan Chúa mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Mk6AR5Mem78)
http://www.dinh.dk/pdf/vebennhanChua-tn.pdf
Xin Chúa nhớ lại mp3 (http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/501/dk-chung-4-be.mp3)
http://hailinhquehuong.com/resources/song/file/2014/2/501/Xin Chua nho lai.pdf
Đáp ca : Chúa nhật 7A Phục Sinh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=-BBFMUX3m80)
http://www.dinh.dk/pdf/19_CN7PS_TV26.pdf
Chúa nhật 7A Phục Sinh mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv26_ps7a_nhung.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/ThanhvinhdapcanamA/Muaphucsinh/Tv26_ps7a_hvh.pdf
Ơn lành của Chúa mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/CN7PSA_onlanhcuaChua_tv26-dch.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/CN7PSA_onlanhcuaChua_tv26-dch.pdf
Thánh vịnh 26 mp3 (https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_7PS_tv26_CHUNG_HC_2_.mp3)
https://thanhcavietnam.info/gioanha/Thanhvinhdapca_MaiTam/Chay_PhucSinh/CNA_7PS_ tv26.pdf
Tôi sẽ được nhìn xem mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/toiseduocnhinxem-tv26.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/toiseduocnhinxem-tv26.pdf
Dâng lễ : Của lễ mới mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=FsdLmBmfDqg&t=28s)
Bè mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=AxQyhn6d7tI)
http://www.dinh.dk/pdf/cualemoi-tn.pdf
Hiệp lễ : Lời nguyện tế hiến mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tpKcdFlkfdE)
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyentehien.pdf
Lạy Cha giờ đã đến mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/layChagiodaden-hmkdch.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/layChagiodaden-hmkdch.pdf
Lời nguyện tế hiến 1 mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=4-vgQFIYDT0)
http://www.dinh.dk/pdf/loinguyentehien1.pdf
Xin Cha làm vinh hiển con mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/xinChalamvinhhiencon-nhcvx.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf1/xinChalamvinhhiencon-nhcvx.pdf
Kết lễ : Sống chứng nhân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=omEBbObYjio)
http://www.dinh.dk/pdf/songchungnhan-nd.pdf