PDA

View Full Version : Lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánhthienngadt
26-05-2020, 10:55 PM
Lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh

Nhập lễ : Cầu Mẹ Giáo Hội
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TramThienThu/CauMeGiaoHoi_ttt.pdf
Dâng lễ với Mẹ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qXRFOjYjuoo)
http://www.dinh.dk/pdf/danglevoiMe-nk.pdf
Kinh đầu lễ mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Qp3sAKoi9X8)
http://www.dinh.dk/pdf/kinhdaule.pdf
Mẹ Đấng cứu chuộc mp3 (http://www.dinh.dk/mp3/MeDangcuuchuoc-ad.mp3)
http://www.dinh.dk/pdf/MeDangcuuchuoc-ad.pdf
Đáp ca : Lễ Đức Maria Mẹ Giáo Hội mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=tJ3oVxmCDFY)
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Giangtam/07.DucMe/DapCaLeDucMariaMeGiaoHoi-Giangtam.pdf
Lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=242KGvi6utE)[/URL]
https://huyenca.com/file/dapcamehoithanh-tv86-thienduyen.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=EJRH7Usu1Fw"]Lễ Đức Maria Mẹ Hội Thánh mp4 (https://huyenca.com/file/dapcamehoithanh-tv86-thienduyen.mid)
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/ThanhvinhDapca/DapcaleMeHoithanh-Vht.pdf
Dâng lễ : Với Mẹ con dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=IRGiDVzv1y0)
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang.pdf
Với Mẹ con dâng
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-.pdf
Với Mẹ con dâng
http://www.dinh.dk/pdf/voiMecondang-ta.pdf
Hiệp lễ : Đây là con Bà mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Dm6hnntSgpA)
https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/MP3-128/HTS2-LoiKinhTienMe/DayLaConBa_hts.pdf
Mẹ dưới chân thập giá mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Py6aFbOWZws)
http://www.dinh.dk/pdf/Meduoichanthapgia.pdf
Thập giá đồi cao mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=kwq2ICWMAb4)
http://www.dinh.dk/pdf/thapgiadoicao-dch.pdf
Vang lời ngợi ca mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=CdxQt8sFXTM&t=4s)
http://www.dinh.dk/pdf/vangloingoica-dch.pdf
Kết lễ : Đức Maria Mẹ Giáo Hội
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/DucMariaMeGiaoHoi_SonHa.pdf
Đức Maria Người Mẹ Giáo Hội mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=zvmxSLrOHD8)
http://www.dinh.dk/pdf1/DucMarianguoiMegiaohoi-dc.pdf
Lạy Mẹ Hội Thánh
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.LaThapTu/LayMeHoiThanh_ltt.pdf
Maria Mẹ của con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=lN--zs0rvxg)
http://www.dinh.dk/pdf/MariaMecuacon-dch.pdf
Mẹ Giáo Hội
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TramThienThu/MeGiaoHoi_ttt.pdf
Mẹ Giáo Hội mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ArGk57_4VH0&t=58s)
http://www.dinh.dk/pdf1/Megiaohoi-chh.pdf
Mẹ hiệp công mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=qsiIuXIl-W8)
http://www.dinh.dk/pdf/Mehiepcong.pdf
Mẹ Hội Thánh mp3 (http://dinh.dk/mp3/MeHoiThanh-cd.mp3)
http://dinh.dk/pdf1/MeHoiThanh-cd.pdf
Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam
https://huyenca.com/file/xinmegingiugiaohoivietnam-nguyenquanghuy.pdf