PDA

View Full Version : Lễ Thánh Antôn Pađôva 13/06thienngadt
04-06-2020, 11:52 PM
Lễ Thánh Antôn Pađôva 13/06

Nhập Lễ : Ca khúc tạ ơn
https://thanhcavietnam.info/thienngadt/HongBinh/CaKhucTaOn2-Hb.pdf
Ca mừng chư thánh mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Hkj0zMansQA)
http://www.dinh.dk/pdf/camungchuthanh-nd.pdf
Cha thánh Antôn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=BmP0pJ7Okgw)
http://www.dinh.dk/pdf/chaThanhAnton-vda.pdf
Kính mừng Thánh Antôn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=r--HADSom4w)[/URL]
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CacThanh/KinhMungThanhAnton_xt.pdf
Kính Thánh Antôn Pađua
http://www.catruong.com/baihat/cacthanh/teresa/Thanh_Anton-Phanxico_at.pdf
Mừng Thánh Antôn
http://www.dinh.dk/pdf/mungThanhAnton-ht.pdf
Mừng Thánh Antôn
https://huyenca.com/file/mungthanhanton-thieuquang.pdf

Thánh Antôn
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhAnton-ht.pdf
Thánh Antôn, người chiến sĩ của Chúa
http://www.dinh.dk/pdf/ThanhAntonnguoichiensicuaChua-ns.pdf
[URL="https://www.youtube.com/watch?v=czYJ0X0Di58"]Thánh Antôn Pađua mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=7M1W40ar0Ss)
https://huyenca.com/file/thanhantonpadua-thethong.pdf
Đáp ca : Chúa là phần gia nghiệp mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=XHSUuiku-Nw)
http://www.dinh.dk/pdf1/Chualaphangianghiep-ta.pdf
Lễ Các Thánh mp3 (http://www.thanhlinhchoir.com/baihat/dapca/Tv15_13c_bich.mp3)
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/Tv15_CacThanh_hvh.pdf
Miệng người hiền
https://huyenca.com/file/cacthanhtiensi_miengnguoihientv36.pdf
Thánh vịnh 18B
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lechung/Tv18B_Tiensi_MaiTam.pdf
Thánh vịnh 36
http://www.catruong.com/baihat/dapca2/maitam/lechung/Tv36_Tiensi_MaiTam.pdf
Dâng lễ : Khúc tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=2aMcpB1Xr6g)
http://www.dinh.dk/pdf/khuctrian.pdf
Xin dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=V52__Bb-Ib8)
http://www.dinh.dk/pdf/xindang-nk.pdf
Xin dâng đời con mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=Wwph1snv3Yk)
http://www.dinh.dk/pdf/xindangdoicon.pdf
Hiệp lễ : Cung nhạc yêu thương 1 mp3 (https://huyenca.com/file/cungnhacyeuthuong1.mid)
https://huyenca.com/file/cungnhacyeuthuong1.pdf
Khúc ca tạ ơn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=aJa2Uu6Cr3Q)
http://www.dinh.dk/pdf/khuccataon-ta.pdf
Muôn lời chúc tụng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=iekn7RYg00k)
http://www.dinh.dk/pdf/muonloichuctung-nl.pdf
Tâm tình hiến dâng mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=WVaBGpf7xSQ)
http://www.dinh.dk/pdf/tamtinhhiendang.pdf
Tâm tình tri ân mp3 (https://huyenca.com/file/tamtinhtrian-nguyenhung.mid)
https://huyenca.com/file/tamtinhtrian-nguyenhung.pdf
Thượng tiến khúc tri ân mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=ao6QF0p-NLs)
http://www.dinh.dk/pdf/thuongtienkhuctrian-dch.pdf
Kết Lễ : Cảm tạ Thánh Antôn mp4
http://www.dinh.dk/pdf1/camtathanhAnton-hc.pdf
Tri ân Thánh Antôn mp4 (https://www.youtube.com/watch?v=vNKPxVSeOs8)
http://www.dinh.dk/pdf1/trianthanhAnton-xd.pdf