PDA

View Full Version : Thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt (UBBAXH-Caritas Việt Nam)dvtung
19-10-2020, 06:45 AM
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThienNguyen/CuuTroMienTrung2020/ThuKeuGoiCuuTroMienTrung-2020.jpg
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThienNguyen/CuuTroMienTrung2020/ThuKeuGoiCuuTroMienTrung-2020-2.jpg

Nguồn:
https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-keu-goi-cau-nguyen-va-cong-tac-cuu-tro-nan-nhan-lu-lut-40748

dvtung
19-10-2020, 06:50 AM
Trong tình hiệp thông, chia sẻ, BQT-TCVN mở Topic này, kêu gọi ACE Thành viên hãy chung tay trợ giúp cho nạn nhân bão lụt Miền Trung.

Tài chánh góp cho chương trình xin đăng lên topic này ... và gửi về một trong các địa chỉ sau:


1. Các Tài khoản của Ủy ban BAXH CARITAS VIỆT NAM (trong Thư kêu gọi):
2. Nhóm Tài Chánh TCVN:
Tên chủ tài khoản: Đoàn Văn Tùng
Số tài Khoản: 104007093229
Ngân hàng Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ninh Thuận
Nếu ACE ở Hải Ngoại, xin ghi thêm mã code của Ngân Hàng để gửi Kiều Hối: ICBVNN 610
Địa chỉ: 468 Thống Nhất, phường Mỹ Hương, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
3. Ủng hộ đến Tài khoản Paypal của TCVN (Xin ghi rõ Cứu trợ NNBL Miền Trung):
https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_donateCC_LG.gif (https://www.paypal.com/vn/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=0RyLuoJcmyHJXKP59QaBuw02NnauH-hzlXIUXqwFJ3i4p_-K9NHSiLx2qSS&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d4fe1dd75ca3bd4f11d72275b28239088)


Chúng tôi sẽ tập hợp, để gửi về Ủy ban BAXH CARITAS VIỆT NAM.


Thông tin liên lạc Nhóm tài Chánh:
Điện thoại: (+84)0913.882.036
Email: dvtungnt@gmail.com (http://dvtungnt@gmail.com)

***
Trong khả năng có hạn, xin thay mặt BQT-TCVN và Nhóm Tài Chánh, sẽ gửi số tiền cứu trợ NNBL Miền Trung là: 10,000,000 VNĐ (Mười triệu đồng)


https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThienNguyen/CuuTroMienTrung2020/BienLai1.png
https://thanhcavietnam.info/TaiLieuDD/ThienNguyen/CuuTroMienTrung2020/BienLai2.png

dvtung
21-10-2020, 07:02 PM
Nhóm Tài Chánh TCVN xin cập nhật tiền Cứu trợ NNBL Miền Trung 2020:

- BQT-TCVN: 10.000.000đ (Mười triệu đồng)
- Thành viên TCVN, Giuse Đức : (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=28038) 1.000.000đ (Một triệu đồng)
- Thành viên TCVN, chú Nguyen That-Khe (https://thanhcavietnam.net/forum/member.php?u=27405): $100 # 2.300.000đ (Hai triệu, ba trăm nghìn đồng)

...
...
...

Tổng hiện tại: 13.300.000đ (Mười ba triệu, ba trăm nhìn đồng)