PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (021-030)dvtung
23-07-2007, 09:02 AM
021. Con Yêu - Tác giả: Nhạc_ Izac & Lời Việt_ Cẩm Vân - Ca sỹ thể hiện: Thu Phương


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/021.ConYeu_Izac-CamVan_ThuPhuong.mp3

022. Đạo Làm Con - Ca sỹ thể hiện: Ngọc Sơn


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/022.DaoLamCon_NgocSon.mp3

023. Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi- Tác giả: Nhạc_ Lư Nhất Vũ & Lời_ Lê Giang - Ca sỹ thể hiện: Quang Lý


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/023.HayYenLongMeOi_LuNhatVu-LeGiang_QuangLy.mp3

024. Hình Bóng Cha Già - Ca sỹ thể hiện: Ngọc Sơn


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/024.HinhBongChaGia_NgocSon.mp3

025. Hòn Vọng Phu 1-2-3- Tác giả: Lê Thương - Ca sỹ thể hiện: Thái Thanh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/025.HonVongPhu1-2-3_LeThuong_ThaiThanh.mp3

026. Hòn Vọng Phu 1- Tác giả: Lê Thương - Ca sỹ thể hiện: Hoàng Oanh - Trung Chínhhttps://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/026.HonVongPhu1_LeThuong_HoangOanh-TrungChinh.mp3

027. Hòn Vọng Phu 2- Tác giả: Lê Thương - Ca sỹ thể hiện: Hoàng Oanh - Trung Chínhhttps://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/027.HonVongPhu2_LeThuong_HoangOanh-TrungChinh.mp3

028. Hòn Vọng Phu 3- Tác giả: Lê Thương - Ca sỹ thể hiện: Hoàng Oanh - Trung Chínhhttps://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/028.HonVongPhu3_LeThuong_HoangOanh-TrungChinh.mp3

029. Huyền Thoại Mẹ - Tác giả: Trịnh Công Sơn - Ca sỹ thể hiện: Thu Hiền


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/029.HuyenThoaiMe_TrinhCongSon_ThuHien.mp3

030. Huyền Thoại Mẹ - Tác giả: Trịnh Công Sơn - Ca sỹ thể hiện: Thu Hà


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/030.HuyenThoaiMe_TrinhCongSon_ThuHa.mp3
*****