PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (031-040)dvtung
23-07-2007, 09:28 AM
031. Lạy Mẹ Con Đi - Tác giả: Ánh Bằng - Ca sỹ thể hiện: Dalena


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/031.LayMeConDi_AnhBang_Dalena.mp3

032. Lạy Mẹ Con Đi - Tác giả: Ánh Bằng - Ca sỹ thể hiện: Tuấn Anh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/032.LayMeConDi_AnhBang_TuanAnh.mp3

033. Lời Của Mẹ- Tác giả: Từ Công Phụng - Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/033.LoiCuaMe_TuCongPhung_KhanhLy.mp3

034. Lời Mẹ Ru - Tác giả: Trịnh Công Sơn - Ca sỹ thể hiện: Bảo Yến


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/034.LoiMeRu_TrinhCongSon_BaoYen.mp3

035. Lời Mẹ Ru - Tác giả: Trịnh Công Sơn - Ca sỹ thể hiện: Cẩm Vân


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/035.LoiMeRu_TrinhCongSon_CamVan.mp3

036. Lời Mẹ Ru - Tác giả: Trịnh Công Sơn - Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/036.LoiMeRu_TrinhCongSon_KhanhLy.mp3

037. Lời Mẹ Ru - Ca sỹ thể hiện: Phượng Mai


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/037.LoiMeRu_PhuongMai.mp3

038. Lời Mẹ Ru - Tác giả: Trịnh Công Sơn - Ca sỹ thể hiện: Đơn Ca Nam = Unknown


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/038.LoiMeRu_TrinhCongSon_DonCaNam.mp3

039. Lời Ru Của Mẹ - Ca sỹ thể hiện: Bảo Yến


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/039.LoiRuCuaMe_BaoYen.mp3

040. Lời Ru Gió Nam - Tác giả: Huỳnh Ngọc Đông - Ca sỹ thể hiện: Hạnh Nguyên


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/040.LoiRuGioNam_HuynhNgocDong_HanhNguyen.mp3

*****