PDA

View Full Version : Bài Hát Về Cha Mẹ - Quê Hương (041-050)dvtung
23-07-2007, 11:49 AM
041. Lời Ru Ngày Xưa - Tác giả: Tăng Uy Vũ - Ca sỹ thể hiện: Quang Linh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/041.LoiRuNgayXua_TangUyVu_QuangLinh.mp3

042. Lối Về Đất Mẹ - Tác giả: Duy Khánh - Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/042.LoiVeDatMe_DuyKhanh_PhiNhung.mp3

043. Lòng Mẹ 2- Tác giả: Ngọc Sơn - Ca sỹ thể hiện: Phi Nhung


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/043.LongMe2_NgocSon_PhiNhung.mp3

044. Lòng Mẹ 2- Tác giả: Ngọc Sơn - Ca sỹ thể hiện: Ngọc Sơn


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/044.LongMe2-NgocSon.mp3

045. Lòng Mẹ 2- Tác giả: Ngọc Sơn - Ca sỹ thể hiện: Tuấn Vũ


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/045.LongMe2_NgocSon_TuanVu.mp3

046. Lòng Mẹ - Tác giả: Y Vân - Ca sỹ thể hiện: Hồng Hạnh


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/046.LongMe_YVan_HongHanh.mp3

047. Lòng Mẹ - Tác giả: Y Vân - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/047.LongMe_YVan_HuongLan.mp3

048. Lòng Mẹ - Tác giả: Y Vân - Ca sỹ thể hiện: Khánh Ly


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/048.LongMe_YVan_KhanhLy.mp3

049. Màu Hoa Cài Áo - Tác giả: Võ Tá Hân - Ca sỹ thể hiện: Hương Lan


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/049.MauHoaCaiAo_VoTaHan_HuongLan.mp3

050. Mẹ Dấu Yêu - Ca sỹ thể hiện: Quang Dũng


https://thanhcavietnam.us/FilesNhac/TDYT/BaiHatVeChaMeQueHuong/050.MeDauYeu_QuangDung.mp3
*****