PDA

View Full Version : QUỐC NGỮ ĐIỆN TÍNM.TT.
10-03-2009, 04:52 PM
QUỐC NGỮ ĐIỆN TÍN (http://kynangtrai.blogspot.com/2008/05/quc-ng-in-tn.html)

I. Hướng dẫn :

Ở một số nước trên thế giới có sử dụng mẫu tự La tinh thì các chữ hoàn toàn không có dấu mũ như : Â, Ă, Ê, Ô, Ơ, Ư, Đ….. và không sử dụng các dấu thanh : Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, Nặng. Do đó, ngành bưu điện Việt Nam đã tạm quy ước thay thế các dấu thanh và dấu mũ trên bằng một số chữ tương ứng mà ta thường gọi là Quốc Ngữ Điện Tín. Như vậy, sự thay thế Quốc Ngữ Điện Tín chỉ sử dụng riêng cho nước ta.

II. Mật mã Quốc Ngữ Điện Tín được quy ước như sau :
1. Dấu mũ

 = AA
Ă = AW
Ê = EE
Ô = OO
Ơ = OW
Ư = UW
ƯƠ = UOW
Đ = DD

2. Dấu thanh

Sắc ( / ) = S
Huyền ( \ ) = F
Hỏi ( ? ) = R
Ngã (~) = X
Nặng (.) = J


Cách đặt dấu mũ : Thay thế trực tiếp.
VD : “ Măng non ” được viết là “ MAWNG NON ”

Cách đặt dấu thanh : </SPAN>Đặt sau mỗi từ.
VD : “ Sẵn sàng “ được viết là “ SAWNX SANGF ”

http://kynangtrai.blogspot.com/