PDA

View Full Version : Thánh Ca NS. Vinam: Mùa Chay - Tuần Thánh - Phục SinhDonRac
02-04-2009, 11:07 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/AlleluiaChuaNhat2-4PhucSinh_v.jpg

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/AlleluiaChuaNhat2-4PhucSinh_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/AlleluiaChuaNhat2-4PhucSinh_v.enc)

DonRac
02-04-2009, 11:09 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/CamTaChua_v.jpg

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/CamTaChua_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/CamTaChua_v.enc)

DonRac
02-04-2009, 11:10 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/CamTaNgai_v.jpg

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/CamTaNgai_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/CamTaNgai_v.enc)

DonRac
02-04-2009, 11:14 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/CanveChieu_v.jpg

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/CanveChieu_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/CanveChieu_v.enc)

DonRac
02-04-2009, 11:14 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChenCuuDo_v.jpg

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChenCuuDo_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChenCuuDo_v.enc)

DonRac
02-04-2009, 11:16 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaBenCon_v.jpg

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaBenCon_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaBenCon_v.enc)

DonRac
04-04-2009, 07:56 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaDangChucTung_v.jpg

https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaDangChucTung_v.pdf

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaDangChucTung_v.enc)

DonRac
04-04-2009, 07:58 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaLaAnhSang_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaLaAnhSang_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaLaAnhSang_v.pdf)

DonRac
04-04-2009, 08:01 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaLaDangThanh_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaLaDangThanh_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaLaDangThanh_v.pdf)

DonRac
04-04-2009, 08:02 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaTinTrung_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaTinTrung_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ChuaTinTrung_v.pdf)

DonRac
04-04-2009, 08:07 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ConXinPhoThac_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ConXinPhoThac_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ConXinPhoThac_v.pdf)

DonRac
04-04-2009, 08:08 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ConXinTanDuong_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ConXinTanDuong_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/ConXinTanDuong_v.pdf)

DonRac
04-04-2009, 08:11 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/DuaToiVe_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/DuaToiVe_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/DuaToiVe_v.pdf)

DonRac
04-04-2009, 08:12 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/GiaTu_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/GiaTu_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/GiaTu_v.pdf)

DonRac
04-04-2009, 08:13 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/HayNemThu_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/HayNemThu_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/HayNemThu_v.pdf)

DonRac
04-04-2009, 08:18 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/HoanHoConVuaDavit_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/HoanHoConVuaDavit_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/HoanHoConVuaDavit_v.pdf)

DonRac
04-04-2009, 08:19 AM
https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/HuongHoaCoiLong_v.jpg

Encore (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/HuongHoaCoiLong_v.enc)
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhacGioiThieu/NSVinam/MuaChay-PhucSinh/HuongHoaCoiLong_v.pdf)

Vinam
04-04-2009, 05:37 PM
Cám ơn Donrac đã post bài hát mùa Chay-Tuần Thánh-Phục sinh.
Chúc ngày Lễ Lá Thánh thiện,chan hoà hồng ân.