PDA

View Full Version : CD Thơ: Trở Vềdvtung
02-08-2007, 11:06 AM
dvtung xin giới thiệu:

CD Thơ: Trở Về của Lm.Khuất Dũng


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/TroVe-KhuatDung.jpg

https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/TroVe-KhuatDung-Back.jpg

https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/TroVe-KhuatDung-CD.jpg

dvtung
04-09-2007, 05:45 PM
01. Lời Giới Thiệu - Kim Lệ.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/01.LoiGioiThieu_kd_KimLe.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:46 PM
02. Mẹ Nhắn - Kim Lệ.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/02.MeNhan_kd_KimLe.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:47 PM
03. Tội Luỵ - Đau Buồn - Quyết Tâm Trở Về - (Bích Ngọc - Ngô Đình Long - Hồng Vân).


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/03.ToiLuy-DauBuon-QuyetTamTroVe_kd_BichNgoc-NgoDinhLong-HongVan.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:48 PM
04. Gia Đình - Kim Lệ.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/04.GiaDinh_kd_KimLe.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:49 PM
05. Hạnh Phúc Gia Đình - Hồng Vân.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/05.HanhPhucGiaDinh_kd_HongVan.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:50 PM
06. Linh Mục - Tu Sĩ - Ngô Đình Long.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/06.LinhMuc-TuSi_kd_NgoDinhLong.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:50 PM
07. Cha E-Ma - Bích Ngọc.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/07.ChaEMa_kd_BichNgoc.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:51 PM
08. Ban Ơn - Kim Lệ.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/08.BanOn_kd_KimLe.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:52 PM
09. Ơn Gọi - Ngô Đình Long.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/09.OnGoi_kd_NgoDinhLong.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:53 PM
10. Xét Mình - Hồng Vân.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/10.XetMinh_kd_HongVan.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:53 PM
11. Khiêm Nhường - Kim Lệ.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/11.KhiemNhuong_kd_KimLe.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:54 PM
12. Kiêu Căng - Hồng Vân.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/12.KieuCang_kd_HongVan.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:56 PM
13. Vong Ân - Ngô Đình Long.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/13.VongAn_kd_NgoDinhLong.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:57 PM
14. Bất Hiếu - Bích Ngọc.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/14.BatHieu_kd_BichNgoc.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:58 PM
15. Hiền Lành - Kim Lệ.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/15.HienLanh_kd_KimLe.mp3

dvtung
04-09-2007, 05:59 PM
16. Phương Xa - Hồng Vân.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/16.PhuongXa_kd_HongVan.mp3

dvtung
04-09-2007, 06:01 PM
17. Chúa Và Tôi - Túng Cự (Ngô Đình Long - Bích Ngọc).


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/17.ChuaVaToi-TungCuc_kd_NgoDinhLong-BichNgoc.mp3

dvtung
04-09-2007, 06:02 PM
18. Cô Đơn - Chiến Đấu - Kim Lệ.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/18.CoDon-ChienDau_kd_KimLe.mp3

dvtung
04-09-2007, 06:03 PM
19. Đổi Thay - Ngô Đình Long.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/19.DoiThay_kd_NgoDinhLong.mp3

dvtung
04-09-2007, 06:04 PM
20. Yêu Thương - Lý Tưởng Cuộc Đời - Hồng Vân.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/20.YeuThuong-LyTuongCuocDoi_kd_HongVan.mp3

dvtung
04-09-2007, 06:05 PM
21. Bài Ca Bác Ái - Bích Ngọc.


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/21.BaiCaBacAi_kd_BichNgoc.mp3

dvtung
04-09-2007, 06:07 PM
22. Kết


https://thanhcavietnam.us/CDThoCG/TroVe-KhuatDung/22.Ket_kd.mp3

Biên tập - Thực hiện: NS.Kim Lệ