PDA

View Full Version : xin bản kinh phúc âmduckha
20-04-2009, 11:27 PM
Thưa các bác, em mới đăng ký, em muốn đọc tìm hiểu về kinh phúc âm, xin cho em link down bản kinh đó. em cảm ơn nhiều. Em theo phật giáo, mong rằng các tôn giáo hòa hợp hướng con người đến thiện duyên.

littlewave
20-04-2009, 11:40 PM
Chào mừng duckha, mem mới toanh :3::3::3:
Bạn vào link này đọc + tìm hiểu Kinh Thánh của Kito giáo nhé"

http://thanhlinh.net/thanhkinh

vũng_nước
06-05-2009, 04:30 AM
http://www.tinmungmedia.net/AudioINDEX.htm

Bạn phải nghe ngược từ dưới lên trên từ 1 đến 44 và 1, 2 ,3 :

3) Tông đồ công vụ (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Kinh%20Thanh/Vi/Avi.html)http://www.tinmungmedia.net/images/new.gif
2) Tin Mừng Thánh Gioan (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Kinh%20Thanh/Gioan/Gioan.html)http://www.tinmungmedia.net/images/new.gif
1) Tin Mừng Thánh Matthêu (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Kinh%20Thanh/Mat%20theu/Mat%20theu.html)http://www.tinmungmedia.net/images/new.gif
________________________________
Những bài giảng của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm

44) Thư II Corinto (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/44.Thu%20II%20Corinto/44.html) http://www.tinmungmedia.net/images/new.gif
43) Thư I Corinto (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/43.Thu%20I%20Corinto/43.html)http://www.tinmungmedia.net/images/new.gif
41) Thư The-xa-lo-ni-ca (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/42.Thu%20The-xa-lo-ni-ca/42.html)http://www.tinmungmedia.net/images/new.gif
40) Tin mừng Macco (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/40.Macco/40.html)http://www.tinmungmedia.net/images/new.gif
39) Khôn ngoan (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/39-Sach%20khon%20ngoan/39-Sach%20khon%20ngoan.html)http://www.tinmungmedia.net/images/new.gif
38) Huấn ca (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/38-Sach%20Huan%20ca/38-Sach%20Huan%20ca.html)
37) Đanien (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/37.%20sach%20Danien/37.html)
36) Ma-ca-be (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/36-Sach%20Ma-ca-be/36-Sach%20Ma-ca-be.html)
35) Ette (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/35-Sach%20Et-te/35-Sach%20Et-te.html)
34) Giu-di-tha (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/34-Sach%20Giu-di-tha/34-Sach%20Giu-di-tha.html)
33) To-bi-a (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/33-Sach%20To-bi-a/33-Sach%20To-bi-a.html)
32) Thánh Kinh và các tôn giáo (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/32-Thanh%20kinh%20va%20cac%20ton%20giao/32-Thanh%20kinh%20va%20cac%20ton%20giao.html)
31) Gio na (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/31-Sach%20Gio%20na/31-Sach%20Gio%20na.html)
30 Diễm ca (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/30-Sach%20diem%20ca/30-Sach%20diem%20ca.html)
29) Gióp (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/29-Sach%20Giop/29-Sach%20Giop.html)
28) Châm ngôn (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/28-Sach%20cham%20ngon/28-Sach%20cham%20ngon.html)
27) Từ các tiên tri đến Chúa Kitô (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/27-Tu%20cac%20tien%20tri%20den%20chua%20Kyto/27-Tu%20cac%20tien%20tri%20den%20chua%20Kyto.html)
26) Các bài đọc đêm Phục Sinh (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/26-Cac%20bai%20doc%20dem%20phuc%20sinh/26-Cac%20bai%20doc%20dem%20phuc%20sinh.html)
25) I-sa-i-a II (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/25-Sach%20I-sa-i-a%20II/25-Sach%20I-sa-i-a%20II.html)
24) E-de-ki-en (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/24-Sach%20E-de-ki-en/24-Sach%20E-de-ki-en.html)
23) Ai-ca,Ba-ru,thu Gie-re-mia (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/23-Sach%20Ai-ca,Ba-ru,thu%20Gie-re-mia/23-Sach%20Ai-ca,Ba-ru,thu%20Gie-re-mia.html)
22) Lịch sử cứu độ (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/22-Lich%20su%20cuu%20do/22-Lich%20su%20cuu%20do.html)
21) Giêrêmia (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/21-Sach%20Gie-re-mi-a/21-Sach%20Gie-re-mi-a.html)
20) Kha Ba cuc (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/20-Sach%20Kha-ba-cuc/20-Sach%20Kha-ba-cuc.html)
19) Na Khum (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/19-Sach%20Na-khum/19-Sach%20Na-khum.html)
18) Mi Kha (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/18-Sach%20Mi-kha/18-Sach%20Mi-kha.html)
17) Isaia (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/17-Sach%20I-Sa-i-a/17-Sach%20I-Sa-i-a.html)
16) Ho sê (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/16%20Sach%20Ho-se/16%20Sach%20Ho-se.html)
15) A Mót (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/15-Sach%20A-Mot/15-Sach%20A-Mot.html)
14) Tổng quát về các ngôn sứ (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/14-Tong%20quat%20ve%20cac%20ngon%20su/14-Tong%20quat%20ve%20cac%20ngon%20su.html)
13) Tổng kết về sách các vua (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/13-Tong%20ket%20ve%20sach%20cac%20vua/13-Tong%20ket%20ve%20sach%20cac%20vua.html)
12) Các Vua II (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/12-Sach%20cac%20vua%20II/12-Sach%20cac%20vua%20II.html)
11) Các Vua I (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/11-Sach%20cac%20vua%20I/myjukebox.html)
10) Samuel II (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/10-Sach%20Samuel%20II/10-Sach%20Samuel%20II.html)
09) Samuel I (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/09-Sach%20Samuel%20I/09-Sach%20Samuel%20I.html)
08) Bà Rút (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/08-Sach%20ba%20Rut/08-Sach%20ba%20Rut.html)
07) Các thủ lãnh (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/07-Sach%20cac%20thu%20lanh/myjukebox.html)
06) Giosuê (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/06-Sach%20Gio%20Sue/myjukebox.html)
05) Đệ nhị luật (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/05-Sach%20De%20nhi%20Luat/05-Sach%20De%20nhi%20Luat.html)
04) Sách Dân Số (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/04-Sach%20dan%20so/04-Sach%20dan%20so.html)
03 Sách Lêvi (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/03-Sach%20Levi/03-Sach%20Levi.html)
02) Sách Xuất Hành (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/02-%20Sach%20xuat%20hanh/myjukebox.html)
01) Sáng thế Ký (http://www.tinmungmedia.net/AUDIO/Cha%20Nguyen%20Kham/01%20Bo%20Kinh%20thanh/01-Sach%20sang%20the%20ky/01-Sach%20sang%20the%20ky.html)Kinh Thánh Tiếng Việt
Thánh Lễ Misa

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia
Kinh Thánh Cựu Ước (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible/vnoldtes.htm) (Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Kinh Thánh Tân Ước (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible/vnnewtes.htm) (Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
Kinh Thánh Cựu Ước (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible2/cuuuoc.htm) (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Kinh Thánh Tân Ước (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnbible2/tanuoc.htm) (Bản dịch của LM Nguyễn Thế Thuấn)
Kinh Thánh của Các Bạn Trẻ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/trebible/trebible.htm)
Các Bài Ðọc Lời Chúa Trong Thánh Lễ Hằng Ngày (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/loichua/loichua.htm)
Tiểu Dẫn và Chú Giải Tân Ước theo TOB (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/tob/tob.htm)
Suy Niệm Về Chúa Giêsu Theo Phúc Âm Thánh Marcô (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/kito/kito.htm)
Suy Niệm Tin Mừng và Bài Giảng Thánh Lễ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/vnhomily.htm)
Sách Lễ Roma, các Lời Nguyện Thánh Lễ (http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/sachleroma/sachleroma.htm)
Tan Uoc On Line (http://www.donghanh.org/cgi-bin/suyniem/tuol?font=vni) (Tân Ước, tìm theo đoạn, câu....)

HuaTrangNguyen
24-05-2009, 09:18 PM
theo tớ
thực tế nhất là:
đến một nhà thờ gần nhất để hỏi trực tiếp với linh mục ở gần đó.
hai là đến một nhà sách công giáo gần nhất để mua về.

vũng_nước
24-05-2009, 11:34 PM
100 Bài Giáo lý Kinh Thánh
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=9977 (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=9977)

Kinh Thánh Trọn Bộ Dạng File.Doc
https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=10432 (https://thanhcavietnam.net/forum/showthread.php?t=10432)


Nếu bạn đọc hiểu hết mà còn cần thêm nữa là bạn sẽ siêu hơn tất cả mọi người rồi đó.
Bạn nên đến gặp cha là tốt nhất.