PDA

View Full Version : Suy tư - Suy niệm mỗi ngàyPages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10

 1. Tuần 30 Thường Niên
 2. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 11/2015 (từ ngày 01-10)
 3. Tuần Lễ Các Thánh
 4. Tuần 32 B Thường Niên
 5. Sống Tin mừng với Mẹ Maria Số Tháng 11/2015 (Từ ngày 11-20)
 6. Tuần 33 B Thường Niên
 7. Lễ Chúa Giê su Ki tô Vua (Tuần 34B TN)
 8. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 11/2015 (Từ ngày 21-30)
 9. Chúa nhật tuần 1C Mùa Vọng
 10. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 12/2015 (từ ngày 01-10)
 11. Suy niệm Lời Chúa trong giờ kính Lòng Thương Xót
 12. Chúa nhật tuần 2C Mùa Vọng
 13. KÍNH MỪNG MẸ ST MARIE VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Lễ Kính ngày 08-12-2015)
 14. Chúa nhật tuần 3C Mùa Vọng
 15. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 12/2015 (Từ ngày 11-20)
 16. Chúa nhật tuần 4C Mùa Vọng
 17. Tôi Đã Khóc Vì Ngài.
 18. Cảnh Giác Trước Những Nọc Độc Đang Pha Vào Các Việc Đạo Đức
 19. Chút Suy Tư Cuối Mùa Vọng 2015
 20. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 12/2015 (Từ ngày 21-31)
 21. Tuần Bát Nhật Giáng sinh - Lễ Thánh Gia Thất
 22. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 01 Năm 2016 (Từ ngày 01-10)
 23. Tuần Lễ Hiển linh
 24. Tuần 1C Thường Niên
 25. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 01 Năm 2016 (Từ ngày 11-20)
 26. Tuần 2C Thường Niên
 27. Tuần 3C Thường Niên
 28. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 01 Năm 2016 (Từ ngày 21-31)
 29. Tuần 4C Thường Niên
 30. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA THÁNG 2/2016 (Từ ngày 01-10)
 31. Tuần 5C Thường Niên
 32. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA THÁNG 2/2016 (Từ ngày 11-20)
 33. Tuần 1C Mùa Chay
 34. Hạnh phúc thay người giữ đức công minh và thực thi điều chính trực
 35. Sống Tin Mừng với Mẹ Maria Tháng 2/2016 (Từ ngày 21-29)
 36. Tuần 2C Mùa Chay
 37. Tuần 3C Mùa Chay
 38. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA THÁNG 3/2016 (Từ ngày 01-10)
 39. Chỉ trong thinh lặng
 40. Tuần 4C Mùa Chay
 41. Tuần 5C Mùa Chay
 42. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA THÁNG 3/2016 (Từ ngày 11-20)
 43. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA THÁNG 3/2016 (Từ ngày 21-31)
 44. Tuần Thánh
 45. Tuần Phục sinh
 46. Tuần 2C Phục sinh - Lễ kính Lòng Thương Xót
 47. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 4/2016 (từ ngày 01-10)
 48. Tuần 3C Phục sinh
 49. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 4/2016 ( từ ngày 11-20)
 50. Tuần 4C Phục Sinh - Chúa Chiên Lành
 51. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 4/2016 ( từ ngày 21-30)
 52. Tuần 5C Phục Sinh
 53. Tuần 6C Phục sinh
 54. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 5/2016 (Từ ngày 01-10)
 55. Hãy Vác Thập Giá
 56. Tuần Lễ Thăng Thiên
 57. Con lừa của tôi đâu?
 58. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 5/2016 (Từ ngày 11-20)
 59. Tuần Lễ Hiện xuống
 60. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA SỐ THÁNG 5/2016 (Từ ngày 21-31)
 61. Tuần 8C Thường Niên
 62. Tuần 9C Thường Niên - Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 63. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 06 Năm 2016 (Từ ngày 01-10)
 64. Tuần 10C Thường Niên
 65. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 06 Năm 2016 (Từ ngày 11-20)
 66. Tuần 11C Thường Niên
 67. Tuần 12C Thường Niên
 68. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 06 Năm 2016 (Từ ngày 21-30)
 69. Tuần 13C Thường Niên
 70. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 14C Thường Niên
 71. Chúa Nhật 14C Thường Niên
 72. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 07 Năm 2016 (Từ ngày 01-10)
 73. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 07 Năm 2016 (Từ ngày 11-20)
 74. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 15C Thường Niên
 75. Tuần 15C Thường Niên
 76. Tuần 16C Thường Niên
 77. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 16C Thường Niên
 78. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 07 Năm 2016 (Từ ngày 21-31)
 79. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 17C Thường Niên
 80. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 18C Thường Niên
 81. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 08 Năm 2016 (Từ ngày 01-10)
 82. Tuần 18 C Thường Niên
 83. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 19C Thường Niên
 84. Tuần 19 C Thường Niên
 85. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 20 C Thường Niên
 86. Tuần 20C Thường Niên
 87. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 08 Năm 2016 (Từ ngày 11-31)
 88. Tuần 21C Thường Niên
 89. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 21 C Thường Niên
 90. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 22 C Thường Niên
 91. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 09 Năm 2016 (Từ ngày 01-10)
 92. Tuần 22 C Thường Niên
 93. Tuần 23C Thường Niên
 94. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 23 C Thường Niên
 95. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 24 C Thường Niên
 96. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 09 Năm 2016 (Từ ngày 11-30)
 97. Tuần 24C Thường Niên
 98. Tuần 25C Thường Niên
 99. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 25 C Thường Niên
 100. Tuần 26C Thường Niên
 101. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 26 C Thường Niên
 102. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 10 Năm 2016 (Từ ngày 01-10)
 103. Tuần 27C Thường Niên
 104. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 27 C Thường Niên
 105. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 28 C Thường Niên
 106. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 10 Năm 2016 ( Từ ngày 11- 31)
 107. Tuần 28C Thường Niên
 108. Tuần 29C Thường Niên
 109. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 29 C Thường Niên
 110. Tuần 30C Thường Niên
 111. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 30 C Thường Niên
 112. Tuần 31C Thường Niên
 113. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 31 C Thường Niên
 114. LỄ Kính CÁC THÁNH NAM NỮ Solemnity of all Saints (All Saints' Day) 01-11-2016
 115. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 11 Năm 2016 ( Từ ngày 01-10)
 116. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 32 C thường niên
 117. Tuần 32C Thường Niên
 118. Tuần 33C Thường Niên
 119. Tuần 34C Thường Niên
 120. Lễ Kính các Thánh tử đạo VN 24-11-(kính trọng thể ngày 13-11-2016 – CN XXXIII TN)
 121. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 33 thường niên - C
 122. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 11 Năm 2016 ( Từ ngày 11-30)
 123. Một thoáng Lời Chúa - Tuần 34 thường niên - C
 124. Tuần 1A Mùa Vọng
 125. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 12 Năm 2016 (Ngày 01-10)
 126. 27-11-2016 Chúa Nhật I Mùa Vọng
 127. Tuần 2A Mùa Vọng
 128. Ý Nghĩa về Kinh Mân Côi
 129. Tuần 3A Mùa Vọng
 130. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 12 Năm 2016 (Ngày 11-31)
 131. TRUYỀN TIN CHO ÔNG GIUSE
 132. SỐNG SỨ ĐIỆP FATIMA
 133. Tuần 4A Mùa Vọng
 134. Mừng Chúa Giáng Sinh - Bát Nhật Giáng sinh
 135. Ơn là ơn
 136. Giật mình
 137. Lưỡi… Dao
 138. Tôi đã yêu điều tôi không thích
 139. Có ai ngờ…
 140. Thánh thiện
 141. Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Lễ Kính 01-012017
 142. Chúa Nhật Mùa Giáng sinh
 143. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 01 Năm 2017 (Từ ngày 01-10}
 144. Tuần Lễ Hiển Linh A
 145. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 01 Năm 2017 (ngày 11-31)
 146. LỜI NGUYỆN CHÚC ĐẦU NĂM ĐINH DẬU 2017 (HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE).
 147. Chúa Nhật tuần 2A Thường Niên
 148. CN Tuần 3A Thường Niên
 149. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 02 Năm 2017 (Từ ngày 01-10)
 150. Tuần 4A Thường Niên
 151. Tuần 5A Thường Niên
 152. Tuần 6A Thường niên
 153. Sống Tin Mừng với Mẹ Maria - Số Tháng 02 Năm 2017 (Từ 11-28)
 154. Tuần 7A Thường Niên
 155. Tuần 8A Thường Niên
 156. Chúa Nhật 1A Mùa Chay
 157. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 03 Năm 2017 (Ngày 01-10)
 158. Tuần 2A Mùa Chay
 159. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 03 Năm 2017 (ngày 11-31)
 160. Tuần 3A Mùa Chay
 161. Thánh Giuse ngủ
 162. Tuần 4A Mùa Chay
 163. Tuần 5A Mùa Chay
 164. Tuần Thánh A 2017
 165. Tuần Lễ Chúa Phục sinh
 166. Tuần 2A Phục sinh
 167. Tuần 3A Phục sinh
 168. Tuần 4A Phục sinh
 169. Tuần 5A Phục Sinh
 170. Tuần 6A Phục sinh
 171. Tuần 7A Phục Sinh - Lễ Chúa Thăng thiên
 172. Tuần Lễ Hiện xuống
 173. Tuần 10A Thường niên
 174. Tuần 11A Thường nien
 175. Tuần 12A Thường Niên
 176. Tuần 13A Thường Niên
 177. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 07 Năm 2017 ( Từ 01-31 07)
 178. Tuần 14A Thường Niên
 179. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 07 Năm 2017 ( Tu 16-31)
 180. Tuần 15A Thường Niên
 181. Kinh dâng mình đền tạ Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ
 182. Tuần 16A Thường Niên
 183. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 08 Năm 2017 ( Từ ngày 01-15)
 184. Tuần 17A Thường Niên
 185. Tuần 18A Thường Niên
 186. Tuần 19A Thường nien
 187. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 08 Năm 2017 (Từ 16-31)
 188. Tuần 20A Thường Niên
 189. Tuần 21A Thường Niên
 190. Tuần 22A Thường Niên.
 191. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 09 Năm 2017 (Từ 01-15)
 192. Đặc ân
 193. Tuần 23A Thường Niên
 194. Tuần 24A Thường Niên
 195. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 09 Năm 2017 (từ 16-30)
 196. Thánh Matthêu với ba sứ mạng quan trọng
 197. Tuần 25A Thường Niên
 198. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 10 Năm 2017 (từ ngày 01 đến 15)
 199. Tuần 26A Thường Niên
 200. Tuần 27A Thường Niên
 201. Tuần 28 Thường Niên
 202. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 10 Năm 2017 (Từ 16-31)
 203. Tuần 29A Thường Niên
 204. Tuần 30A Thường Niên
 205. Tuần 31A Thường Niên
 206. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 11 Năm 2017 ( từ ngày 01-15)
 207. Tuần 32A Thường Niên
 208. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 11 Năm 2017 ( từ ngày 16-30)
 209. Tuần 33A Thường Niên
 210. Lời nguyện tạ ơn
 211. Tuần Lễ Ki tô Vua A
 212. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 12 Năm 2017 ( Từ ngày 01-15)
 213. Tuần 1B Mùa Vọng
 214. Tuần 2B Mùa Vọng
 215. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 12 Năm 2017 ( Ngày 16-31)
 216. Tuần 3B Mùa Vọng
 217. Tuần 4B Mùa Vọng & Giáng Sinh
 218. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Tháng 12 Năm 2017 (ngày 16-31)
 219. Tuần Lễ Thánh Gia Thất
 220. Nhận ra Chúa trong lúc đau khổ nhất
 221. Tuần Lễ Hiển Linh Năm B
 222. Tuần 2 B Thường Niên
 223. Tuần 3B Thương Niên
 224. Hãy thong thả sống
 225. Trăm bước nữa là thành cong
 226. Tuần 3 B Thường Niên
 227. Tuần 4 B Thường Niên
 228. Thật kỳ lạ!
 229. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 02 Năm 2018 ( từ 01-15)
 230. Tuần 5B Thường Niên
 231. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 02 Năm 2018 (Từ 16-28)
 232. Tuần 6B Thường Nien
 233. Tuần 1B Mùa Chay
 234. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 03 Năm 2018 (từ 01-15)
 235. Tuần 2B Mùa Chay
 236. Tuần 3B Mùa Chay
 237. Tuần 4B Mùa Chay
 238. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 03 Năm 2018 (Từ 16-31)
 239. Tuần 5B Mùa Chay
 240. Tuần 6B Mùa Chay
 241. THÁNH LOUIS DE MONTFORT NHÀ GIẢNG THUYẾT KINH MÂN CÔI (1673 – 1716)
 242. Cái chết thể lý của Chúa Giêsu
 243. Cái chết thể lý của Chúa Giêsu, kỳ 2
 244. Cái chết thể lý của Chúa Giêsu, kỳ cuối
 245. Chúa Nhật Phục Sinh
 246. Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Kính Lòng Thương Xót Chúa
 247. ĐGH Phanxicô: Hãy biết ơn cảm thấy hổ thẹn có nghĩa là chúng ta không chấp nhận điều ác
 248. Tuần 3B Phục Sinh
 249. SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA Số Tháng 04 Năm 2018 ( Từ ngáy 16-30)
 250. CHUỖI NGỌC MÂN CÔI