PDA

View Full Version : @Pontifex - Bản tweet của Đức Giáo HoàngPages : 1 [2] 3

 1. @Pontifex - 16.8.2014: Đức Kitô mới là kho báu...
 2. @Pontifex - 21.8.2014
 3. @Pontifex - 23.8.2014
 4. @Pontifex - 26.8.2014
 5. @Pontifex - 28.8.2014
 6. @Pontifex - 30.8.2014
 7. @Pontifex - 02.9.2014
 8. @Pontifex - 04.9.2014
 9. @Pontifex - 06.9.2014: Xin hiệp ý cùng tôi
 10. @Pontifex - 09.9.2014
 11. @Pontifex - 11.9.2014
 12. @Pontifex - 13.9.2014
 13. @Pontifex - 16.9.2014
 14. @Pontifex - 18.9.2014
 15. @Pontifex - 20.9.2014
 16. @Pontifex - 23.9.2014
 17. @Pontifex - 25.9.2014
 18. @Pontifex - 27.9.2014
 19. @Pontifex - 30.9.2014
 20. @Pontifex - 02.10.2014
 21. @Pontifex - 05.10.2014
 22. @Pontifex - 07.10.2014
 23. @Pontifex - 11.10.2014
 24. @Pontifex - 14.10.2014
 25. @Pontifex - 18.10.2014
 26. @Pontifex - 21.10.2014
 27. @Pontifex - 23.10.2014
 28. @Pontifex - 25.10.2014
 29. @Pontifex - 28.10.2014
 30. @Pontifex -30.10.2014
 31. @Pontifex - 02.11.2014
 32. @Pontifex - 04.11.2014
 33. @Pontifex - 6.11.2014
 34. @Pontifex - 08.11.2014
 35. @Pontifex - 10.11.2014
 36. @Pontifex - 11.11.2014
 37. @Pontifex - 15.11.2014
 38. @Pontifex - 18.11.2014
 39. @Pontifex - 20.11.2014
 40. @Pontifex - 22.11.2014
 41. @Pontifex - 27.11.2014
 42. @Pontifex - 02.12.2014
 43. @Pontifex - 04.12.2014
 44. @Pontifex - 06.12.2014
 45. @Pontifex - 08.12.2014
 46. @Pontifex - 11.12.2014
 47. @Pontifex - 13.12.2014 - Xin cầu nguyện cho tôi
 48. @Pontifex - 16.12.2014
 49. @Pontifex - 18.12.2014
 50. @Pontifex - 23.12.2014
 51. @Pontifex - 24.12.2014
 52. @Pontifex - 30.12.2014
 53. @Pontifex - 01.01.2015
 54. @Pontifex - 05.01.2015
 55. @Pontifex - 07.01.2015
 56. @Pontifex - 19.01.2015
 57. @Pontifex - 23.01.2015
 58. @Pontifex - 24.01.2015
 59. @Pontifex - 27.01.2015
 60. @Pontifex - 29.01.2015
 61. @Pontifex - 31.01.2015
 62. @Pontifex - 03.02.2015
 63. @Pontifex - 06.02.2015
 64. @Pontifex - 08.02.2015
 65. @Pontifex - 17.02.2015
 66. @Pontifex - 20.02.2015
 67. @Pontifex - 28.02.2015
 68. @Pontifex - 03.03.2015
 69. @Pontifex - 05.03.2015
 70. @Pontifex - 08.03.2015
 71. @Pontifex - 10.03.2015
 72. @Pontifex -13.03.2015 : Hãy coi chừng...
 73. @Pontifex - 14.03.2015
 74. @Pontifex - 17.03.2015
 75. @Pontifex - 23.03.2015
 76. @Pontifex - 28.03.2015
 77. @Pontifex - 30.03.2015
 78. @Pontifex - 02.04.2015
 79. @Pontifex - 03.04.2015
 80. @Pontifex - 09.04.2015
 81. @Pontifex - 11.04.2015
 82. @Pontifex - 14.04.2015
 83. @Pontifex - 17.04.2015
 84. @Pontifex - 21.04.2015
 85. @Pontifex - 23.04.2015
 86. @Pontifex - 25.04.2015
 87. @Pontifex - 28.04.2015
 88. @Pontife 30.04.2015
 89. @Pontife - 03.5.2015
 90. @Pontifex - 8.05.2015
 91. @Pontife - 10.5.2015
 92. @Pontife - 13.5.2015
 93. @Pontife - 16.5.2015
 94. @Pontife 19.5.2015
 95. @Pontife 23.5.2015
 96. @Pontife 27.5.2015
 97. @Pontife 02.6.2015
 98. @Pontife 04.6.2015
 99. @Pontife 10.6.2015
 100. @Pontife - 18.6.2015
 101. @Pontife - 25.6.2015
 102. @Pontife - 30.6.2015
 103. @Pontifex - 02.07.2015
 104. @Pontife 17.7.2015
 105. @Pontife - 24.7.2015
 106. @Pontife - 25.7.2015
 107. @Pontifex - 28.7.2015
 108. @Pontifex 31.7.2015
 109. @Pontifex - 04.8.2015
 110. @Pontifex - 06.8.2015
 111. @Pontifex - 08.8.2015
 112. @Pontifex - 12.8.2015
 113. @Pontifex - 14.8.2015
 114. @Pontifex - 19.8.2015
 115. @Pontifex - 21.8.2015
 116. @Pontifex - 28.8.2015
 117. @Pontifex - 01.9.2015
 118. @Pontifex - 06.9.2015
 119. @Pontifex - 10.9.2015
 120. @Pontifex - 12.9.2015
 121. @Pontifex - 15.9.2015
 122. @Pontifex - 18.9.2015
 123. @Pontifex - 29.9.2015
 124. @Pontifex - 01.10.2015
 125. @Pontifex - 03.10.2015
 126. @Pontifex - 08.10.2015
 127. @Pontifex - 17.10.2015
 128. @Pontifex - 20.10.2015
 129. @Pontifex - 22.10.2015
 130. @Pontifex - 28.10.2015
 131. @Pontifex - 01.11.2015
 132. @Pontifex - 12.11.2015
 133. @Pontifex 15.11.2015
 134. @Pontifex - 20.11.2015
 135. @Pontifex - 25.11.2015
 136. @Pontifex - 27.11.2015
 137. @Pontifex - 29.11.2015
 138. @Pontifex - 09.12.2015
 139. @Pontifex - 14.12.2015
 140. @Pontifex - 19.12.2015
 141. @Pontifex - 29.12.2015
 142. @Pontifex - 31.12.2015
 143. @Pontifex - 05.01.2016
 144. @Pontifex - 08.01.2016
 145. Trang Twitter của Đức giáo hoàng vượt quá 26 triệu follower
 146. @Pontifex - 19.01.2016
 147. @Pontifex - 28.01.2016
 148. @Pontifex - 02.02.2016
 149. @Pontifex - 04.02.2016
 150. @Pontifex - 15.02.2016
 151. @Pontifex - 17.02.2016
 152. @Pontifex - 18.02.2016
 153. @Pontifex - 04.03.2016
 154. @Pontifex - 06.03.2016
 155. @Pontifex - 07.03.2016
 156. @Pontifex - 09.03.2016
 157. @Pontifex - 12.03.2016
 158. @Pontifex - 17.03.2016
 159. @Pontifex - 21.03.2016
 160. @Pontifex - 23.03.2016
 161. @Pontifex - 26.03.2016
 162. @Pontifex - 28.03.2016
 163. @Pontifex - 29.03.2016
 164. @Pontifex - 01.04.2016
 165. @Pontifex - 04.04.2016
 166. @Pontifex - 06.04.2016
 167. @Pontifex - 08.04.2016
 168. @Pontifex - 10.04.2016
 169. @Pontifex - 12.04.2016
 170. @Pontifex - 14.04.2016
 171. @Pontifex - 17.04.2016
 172. @Pontifex - 19.04.2016
 173. @Pontifex - 21.04.2016
 174. @Pontifex - 23.04.2016
 175. @Pontifex - 26.04.2016
 176. @Pontifex - 28.04.2016
 177. @Pontifex - 29.04.2016
 178. @Pontifex - 04.05.2016
 179. @Pontifex - 07.05.2016
 180. @Pontifex - 10.05.2016
 181. @Pontifex - 12.05.2016
 182. @Pontifex - 16.05.2016
 183. @Pontifex - 18.05.2016
 184. @Pontifex - 21.05.2016
 185. @Pontifex - 24.05.2016
 186. @Pontifex - 27.05.2016
 187. @Pontifex - 30.05.2016
 188. @Pontifex - 01.06.2016
 189. @Pontifex - 03.06.2016
 190. @Pontifex - 04 - 05.06.2016
 191. @Pontifex - ...10.06.2016
 192. @Pontifex - ...14.06.2016
 193. @Pontifex - 16.06.2016
 194. @Pontifex - 18.06.2016
 195. @Pontifex - 20.06.2016
 196. @Pontifex - 23.06.2016
 197. @Pontifex - 29.06.2016
 198. @Pontifex - 02.07.2016
 199. @Pontifex - 05.07.2016
 200. @Pontifex - 12.07.2016
 201. @Pontifex - 26.07.2016
 202. @Pontifex - 28.07.2016
 203. @Pontifex - 31.07.2016
 204. @Pontifex - 02.08.2016
 205. @Pontifex - 05.08.2016
 206. @Pontifex - 08.08.2016
 207. @Pontifex - 10.08.2016
 208. @Pontifex - 12.08.2016
 209. @Pontifex - 18.08.2016
 210. @Pontifex - 21.08.2016
 211. @Pontifex - 23.08.2016
 212. @Pontifex - 26.08.2016
 213. @Pontifex - 28.08.2016
 214. @Pontifex - 01.09.2016
 215. @Pontifex - 02.09.2016
 216. @Pontifex - 04.09.2016
 217. @Pontifex - 06.09.2016
 218. @Pontifex - 09.09.2016
 219. @Pontifex - 12.09.2016
 220. @Pontifex - 15.09.2016
 221. @Pontifex - 17.09.2016
 222. @Pontifex - 19.09.2016
 223. @Pontifex - 21.09.2016
 224. @Pontifex - 26.09.2016
 225. @Pontifex - 28.09.2016
 226. @Pontifex - 02.10.2016
 227. @Pontifex - 03.10.2016
 228. @Pontifex - 07.10.2016
 229. @Pontifex - 09.10.2016
 230. @Pontifex - 11.10.2016
 231. @Pontifex - 15.10.2016
 232. @Pontifex - 17.10.2016
 233. @Pontifex - 20.10.2016
 234. @Pontifex - 23.10.2016
 235. @Pontifex - 25.10.2016
 236. @Pontifex - 28.10.2016
 237. @Pontifex - 02.11.2016
 238. @Pontifex - 03.11.2016
 239. @Pontifex - 05.11.2016
 240. @Pontifex - 07.11.2016
 241. @Pontifex - 11.11.2016
 242. @Pontifex - 22.11.2016
 243. @Pontifex - 28.11.2016
 244. @Pontifex - 01, 02, 03/12/2016
 245. @Pontifex - 05.12.2016
 246. @Pontifex - 11.12.2016
 247. @Pontifex - 13.12.2016
 248. @Pontifex - 17.12.2016
 249. @Pontifex - 25.12. 2016 (...)
 250. @Pontifex - 28.12.2016