PDA

View Full Version : Bài hát về CHÚA THÁNH THẦNVinam
30-04-2009, 06:10 AM
Xin giúp mình những bài về Chúa Thánh thần (MP3-128kbps).
Xin cám ơn.

bichlan0206
30-04-2009, 09:01 AM
Chào Chú,

Con gửi cho Chú một số bài hát về Chúa Thánh Thần ^__^

Bài hát: "Xin Ngôi Ba"
Tác giả: Phạm Liên Hùng
Thể hiện: Kim Chi

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/01.XinNgoiBa--PhamLienHung--KimChi.mp3

Bài hát: "Thánh Thần Thiên Chúa"
Tác giả: Ân Đức
Thể hiện: Song Ca Nam Nữ

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/02.ThanhThanThienChua--AnDuc--SongCaNamNu.mp3

Bài hát: "Lạy Chúa Thánh Thần"
Tác giả: Thành Tâm
Thể hiện: Thảo Trang

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/03.LayChuaThanhThan--ThanhTam--ThaoTrang.mp3

bichlan0206
30-04-2009, 09:04 AM
Bài hát: "Thánh Thần Tình Yêu"
Tác giả: Kim Long
Thể hiện: Tốp Ca

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/04.ThanhThanTinhYeu--KimLong--TopCa.mp3

Bài hát: "Hồng Ân Thánh Hiến"
Tác giả: Hoàng Nam
Thể hiện: Lê Quyền

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/05.HongAnThanhHien--HoangNam--LeQuyen.mp3

Bài hát: "Chúa Canh Tân"
Tác giả: Quang Uy
Thể hiện: Thế Dung

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/06.ChuaCanhTan--QuangUy--TheDung.mp3

bichlan0206
30-04-2009, 09:08 AM
Bài hát: "Nguyện Thánh Linh"
Tác giả: Nam Hoa
Thể hiện: Lê Quyền

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/07.NguyenThanhLinh--NamHoa--LeQuyen.mp3

Bài hát: "Xin Ngôi Ba Thiên Chúa"
Tác giả: Kim Long
Thể hiện: Tốp Ca Nữ

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/08.XinNgoiBaThienChua--KimLong--TopCaNu.mp3

Bài hát: "Ơn Ngài Đổi Mới"
Tác giả:Unknown
Thể hiện: Nhật Tân

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/09.OnNgaiDoiMoi--NhatTan.mp3

bichlan0206
30-04-2009, 09:11 AM
Bài hát: "Lạy Chúa Thánh Thần 2"
Tác giả: Quang Trịnh
Thể hiện: Trần Đình

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/10.LayChuaThanhThan2--QuangTrinh--TranDinh.mp3

Bài hát: "Nguyện Thánh Thần"
Tác giả: Unknown
Thể hiện: Song Ca Nam Nữ

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/11.NguyenThanhThan--SongCaNamNu.mp3

Bài hát: "Xin Sai Thánh Linh"
Tác giả: Nguyễn Duy
Thể hiện: Trần Đình

http://gioitrevn.uni.cc/bichlan0206/ThanhCa/Album/ChuaThanhThan01/128K/12.XinSaiThanhLinh--NgDuy--TranDinh.mp3

Vinam
30-04-2009, 10:30 PM
Cám ơn Bích Lan nhiều.
Đã nhận được rất nhiều bài về Thánh Thần

phamvanthuy
01-05-2009, 01:28 PM
xin cam on chi gai nha cac ban hat rat hay