PDA

View Full Version : Fluid Hình ảnh Đức TGM Hà Nội thăm giáo dân trong vùng lũ lụtnhocacban_abc
04-06-2009, 12:10 PM
http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi18.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi18.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi19.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi19.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi20.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi20.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi21.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi21.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi22.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi22.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi23.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi23.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi24.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi24.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi25.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi25.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi26.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi26.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi27.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi27.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi28.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi28.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi29.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi29.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi30.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi30.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi31.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi31.jpg)

http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi32.jpg (http://khuccamta.org/updata/tgmhanoi32.jpg)