PDA

View Full Version : Đời sống gia đình 1 - Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Khảmvũng_nước
21-06-2009, 01:13 PM
Đời sống gia đình 1
Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Khảm


01 Bình đẳng và bổ túc cho nhau (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/001%20binh%20dang%20va%20bo%20tuc%20cho%20nhau.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/001_BinhDangVaBoTucChoNhau.mp3
02 Quan hệ vợ chồng là một cộng đồng hiệp thông (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/002%20quan%20he%20vo%20chong%20la%20mot%20cong%20dong%20hiep%20thong.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/002_QuanHeVoChongLaMotCongDongHiepThong.mp3
03 Khác biệt về tâm sinh lý (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/003%20khac%20biet%20ve%20tam%20sinh%20ly.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/003_KhaBietVeTamSinhLy.mp3
04 Giải đáp về cá tính (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/004%20giai%20dap%20ve%20ca%20tinh.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/004_GiaiDapVeCaTinh.mp3
05 Tìm hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/005%20tim%20hieu%20mau%20nhiem%20chua%20ba%20ngoi.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/005_TimHieuMauNhiemChuaBaNgoi.mp3
06 Ơn gọi làm người (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/006%20on%20goi%20lam%20nguoi.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/006_OnGoiLamNguoi.mp3
07 Thánh ca Dẫu con là ai (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/007%20thanh%20ca%20dau%20con%20la%20ai.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/007_ThanhCaDauConLaAi.mp3
08 Hôn nhân một ơn gọi (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/008%20hon%20nhan%20mot%20on%20goi.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/008_HonNhanMotOnGoi.mp3
09 Thánh ca Dắt vào tình yêu (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/009%20thanh%20ca%20dat%20vao%20tinh%20yeu.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/009_ThanhCaDatVaoTinhYeu.mp3
10 Thánh ca Mùa xuân hôn ước (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/010%20thanh%20ca%20mua%20xuan%20hon%20uoc.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/010_ThanhCaMuaXuanHonUoc.mp3
11 Dẫn nhập (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/011%20dan%20nhap.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/011_DanNhap.mp3
12 Hôn nhân ơn gọi và trách nhiệm (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/012%20hon%20nhan%20on%20goi%20va%20trach%20nhiem.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/012_HonNHanOnGoiVaTrachNhiem.mp3
13 Hệ kết (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/013%20he%20ket.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/013_HeKet.mp3
14 Thánh ca Kinh tình yêu (http://tinmungmedia.brinkster.net/AUDIO/01%20Suy%20Niem/Doi%20SongGia%20Dinh/1-14/Doi%20SongGia%20Dinh_files/014%20%20thanh%20ca%20kinh%20tinh%20yeu.mp3)
http://thanhcavietnam.info/Vung_Nuoc/Bai_Giang/DoiSongGiaDinh1/014_ThanhCaKinhTinhYeu.mp3