PDA

View Full Version : Michael Jackson Sống mãi trong lòng chúng taviettercom
05-07-2009, 09:36 PM
http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/Michael_Jackson_1971_got_to_be_ther.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/michael_jackson_king_of_pop.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/Michae_Jackson_Thriller_album_cover.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/MICHAELJACKSON.jpg


http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/MichaelJacksonDancando1.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/ja1.jpg

http://i1019.photobucket.com/albums/af312/viettercom/ja2.jpg