PDA

View Full Version : GIANG SINH - Hoàng Kimgioanha
14-07-2009, 09:40 PM
GIÁNG SINH TUYỂN CHỌN CỦA HOÀNG KIM
File: ENC & PDF

Allêluia: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/Aleluia.enc
Con Thiên Chúa: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/CONTHIENCHUA.ENC
Chúa nay ra đời: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/Chuanayradoi.enc
Đây Tin mừng: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/DAYTINMUNG.ENC
Đêm thanh bình: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/DEMTHANHBINH.ENC
Đêm nay bừng sáng: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/Demnaybungsang.enc
Hòa bình đêm Noel: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/HOABINHDEMNOEL.ENC
Một em nhỏ: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/MOTEMNHO.ENC
Một trẻ thơ: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/MOTTRETHO.ENC
Mục đồng ơi: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/MUCDONGOI.ENC
Mãi tận xa: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/Maitanxa.enc
Mừng Chúa Giáng sinh: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/MungchuaGIANGSINH.enc
Ngàn lời hoan ca: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/Nganloihoanca.enc
Trời cao hỡi: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/TROICAOhoi.ENC
Trời gieo sương xuống: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/TROIGIEOSUONGXUONG.ENC
Thần ca: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/Thanca.enc
Trên trời cao: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/Trentroicao.enc
Vinh danh: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/VINHDANH.ENC
Vua bình yên: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/VUABINHYEN.ENC
Vui lên anh em: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/VUILENANHEM.ENC
Xin Chúa đến: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/Xinchuaden.enc
Ca nhập lễ đêm GS: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/canhapledemgiangsinh.ENC
Chúa ơi xin tỏ lòng khoan nhân: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/chuaoixintolongkhoannhan.ENC
Thánh vịnh 95: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/thanhvinh95.ENC
TC đã tuyên phán: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/thienchuadatuyenphan.enc
TT Gabriel: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/thienthangabriel.enc
Thiếu nữ Sion: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/thieunusion.ENC
Thượng tầng trời cao: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/thuongtangtroicao.enc
Tiếng muôn TT: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/tiengmuonthienthan.ENC
Trong chuồng bò: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/trongchuongbo.enc

PDF: http://thanhcavietnam.info/gioanha/enc_pdf_Giangsinh_HoangKim/giangsinhhoangkim.pdf

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

voquanggia
17-12-2011, 12:09 PM
Uớc gì được nghe ca đoàn hát bài album chủ đề Giáng sinh hoặc file audio để nghe thì tuyệt vời biết bao . Cha Hoàng Kim để lại một kho tàng nhạc phong phú ! Cám ơn nhiều